REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Regulamin imprezy masowej Kongres partii KORWiN: Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja” w dniu 15 październik 2022 r.

w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty

Na czas imprezy masowej: „Kongres partii KORWiN” w dniu 15.10.2022 roku wprowadza się następujący regulamin obowiązujący wszystkich jej uczestników (Regulamin”). Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1160 z późn.zm.; „Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych”).

 1. Organizatorem imprezy jest Roland Czerniawski, sekretarz krajowy partii KORWiN, ul. Jana Zamoyskiego 25/32, 03-801 Warszawa (Organizator”)

 2. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej https://wolnosc.pl/regulamin-imprezy-masowej-15-10-22/.

 3. Wydarzenie odbywa się 15.10.2022 r. na terenie Centrum Konferencyjno- Szkoleniowego Fundacji Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

 4. Impreza masowa rozpoczyna się o godzinie 12:00 i kończy o godzinie 18:00.

 5. Program wydarzenia:

  1. 12:00 – otwarcie kongresu

  2. 12:15 – przemówienia liderów partii Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja oraz prezentacja spotów promujących partię

  3. 13:00 – statutowy wybór prezesa partii

  4. 14:30 – zamknięcie części medialnej kongresu, przerwa

  5. 15:00 – rozpoczęcie głosowań do statutowych organów partii

  6. 18:00 – zamknięcie kongresu

 6. Organizator Imprezy jest uprawniony do utrwalenia jej przebiegu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 7. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego Fundacji Nowe Horyzonty.

 8. Liczba uczestników Imprezy jest stała. Wstęp na teren imprezy możliwy jest wyłącznie dla osób zaproszonych przez Organizatora.

 9. Wstęp na teren Imprezy dla osób, które nie ukończyły 13 roku życia dozwolony jest wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 10. Osoby uczestniczące w Imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności przestrzegania zakazu:

  1. posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie Imprezy,

  2. posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników Imprezy, w tym: drzewców, kijów do selfie itp.,

  3. posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych,

  4. wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych,

  5. posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, puszkach metalowych, z tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,

  6. wprowadzania zwierząt, rowerów, skuterów oraz wszelkich pojazdów wielośladowych na teren Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego; Organizator nie przewiduje zorganizowanych parkingów dla tych pojazdów wewnątrz Obiektu,

  7. wchodzenia lub przechodzenia przez płoty, parkany, ogrodzenia,

  8. wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów,

  9. rzucania wszelkimi przedmiotami,

  10. prowadzenia wszelkiej działalności handlowej nie uzgodnionej z Organizatorem,

  11. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji

  12. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym, społecznym, itp.

  13. wnoszenia innych przedmiotów niebezpiecznych mogących stanowić zagrożenie dla uczestników wydarzenia,

 11. Organizator informuje, że przebieg Imprezy może być fotografowany, filmowany, rejestrowany przez Organizatora lub inne powołane podmioty, w tym transmitowany na żywo lub odtwarzany, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych technologii medialnych.

 12. Służby porządkowe są obowiązane:

  1. odmówić wstępu na imprezę masową:

 • osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową,

 • osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,

 • osobie odmawiającej poddania się czynnościom: sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,

 • osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

 • osobie posiadającej broń lub inne przedmioty niebezpieczne

 • osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego

  1. usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu lub regulaminem imprezy masowej,

 1. Służby porządkowe Organizatora mają prawo odmówienia wstępu na Imprezę lub usunięcia z terenu Imprezy osób nieprzestrzegających niniejszego Regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia i przekazania Policji lub Straży Miejskiej.

 1. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni, nie zaśmiecania terenu,

 2. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora oraz osób odpowiedzialnych za Imprezę,

 3. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator lub służba porządkowa Organizatora.

 4. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości w https://wolnosc.pl/regulamin-imprezy-masowej-15-10-22/.