Warszawa, dnia 10 listopada 2019 r.

 

STATUT PARTII POLITYCZNEJ

„KORWIN: KOALICJA ODNOWY RZECZYPOSPOLITEJ WOLNOŚĆ I NADZIEJA”

 

 

 

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. „KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja”, posługująca się nazwą skróconą „KORWiN”, zwana dalej „Partią”, jest partią polityczną, działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz poza jej granicami, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym oraz treścią Statutu.
 2. Partia posiada osobowość prawną.
 3. Partia opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Partia może zatrudniać pracowników.
 4. Siedzibą Partii jest miasto stołeczne Warszawa.

 

 • 2
 1. Partia może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne i organizacje o podobnych założeniach ideowo-programowych oraz może z takimi partiami i organizacjami zawierać porozumienia i współpracować. Ponadto może zawierać porozumienia o współpracy z innymi organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami.
 2. Partia może ustanawiać przedstawicielstwa za granicą, z tym że:
 • regulamin przedstawicielstwa jest zatwierdzany przez Prezydium Zarządu Krajowego,
 • przynależność przedstawicielstwa Partii za granicą przypisuje się do Zarządu Okręgu Partii właściwego dla m.st. Warszawy.
 1. Nazwa i symbole Partii podlegają ochronie prawnej.

 

 • 3
 1. Organy kolegialne Partii podejmują rozstrzygnięcia w drodze uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Jednoosobowe władze podejmują rozstrzygnięcia w formie zarządzeń.
 2. Posiedzenia organów kolegialnych Partii zwoływane są w formie pisemnej, również w postaci elektronicznej, najpóźniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem na ostatni wskazany w sposób wyraźny odpowiednim organom Partii na adres członka, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 3. Uchwały organów podpisuje osoba, która przewodniczy ich posiedzeniom i osoba, która posiedzenia te protokołuje.
 4. Obrady organów Partii mogą być prowadzone, a uchwały podejmowane drogą elektroniczną za pomocą środków komunikowania się na odległość w formie wideokonferencji, telefonu lub komunikowania internetowego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 5. Rozstrzygnięcia organów Partii mogą być doręczane zainteresowanym podmiotom drogą elektroniczną.
 6. W przypadku, gdy uchwała nie może zostać podjęta z powodu braku kworum, następne posiedzenie władz może podjąć uchwałę, bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania, pod warunkiem prawidłowego poinformowania o terminie posiedzenia wszystkich osób uprawnionych do głosowania.
 7. W głosowaniach jawnych, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 8. Uchwały władz Partii są niezwłocznie przesyłane, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich podjęcia, do zarządu władz wyższego szczebla.
 9. Uchwały władz wyższego szczebla są wiążące dla władz niższego szczebla Partii.
 10. Uchwała lub zarządzenie władzy niższego szczebla może być uchylone, jeżeli narusza prawo, Statut, zasady programowe, uchwały albo zarządzenia władz wyższego szczebla.
 11. Uchwałę lub zarządzenie, o którym mowa w ust. 10. może uchylić:
 • Zarząd Okręgu, o ile wydane zostały przez władzę terenową Partii w danym okręgu,
 • Zarząd Regionu, o ile wydane zostały przez władzę terenową Partii w danym regionie.
 1. Zarząd Krajowy Partii, na wniosek Prezesa Partii może uchylić uchwałę innych organów krajowych Partii, w przypadkach określonych w ust. 10.
 2. Organy wybieralne Partii wybierane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym na 3-letnią kadencję. Kadencja organów liczy się od dnia wyborów.
 3. Wybory przeprowadza się w sposób demokratyczny, spośród nieograniczone liczby kandydatów, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Statucie, gdy dana władza Partii dokonuje wyboru na wniosek innego organu statutowego.
 4. Do władz Partii zostają wybrani kandydaci, którzy w wyniku wyboru, otrzymali w kolejności największą liczbę głosów.
 5. Prezydium Zarządu Krajowego określi w drodze uchwały szczegółowe zasady wyboru delegatów na Kongres, oraz sposób ustalania liczby członków uprawnionych do wyboru tych delegatów, uwzględniając zapisy Statutowe, w szczególności § 30 i 31 Statutu.
 6. Tryb odwołania członka władz jest taki sam, jak tryb jego powołania, chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.
 7. W przypadku wystąpienia wakatu na stanowisku w organie Partii przed upływem kadencji, organ właściwy do wyboru na dane stanowisko w terminie do 6 miesięcy od wystąpienia wakatu w drodze wyborów uzupełniających uzupełnia wakat do końca trwania kadencji, o ile przepis Statutu lub wydanych na jego podstawie regulaminów, bądź uchwał nie stanowi inaczej.
 8. Prezes Partii niezwłocznie po wystąpieniu wakatu, o którym mowa w ust. 18., wyznacza spośród wszystkich członków Partii osobę tymczasowo pełniącą obowiązki na wakującym stanowisku do czasu uzupełnienia wakatu w trybie określonym w ust. 18., o ile przepis Statutu nie stanowi inaczej.
 9. Jeżeli do końca kadencji organu, na stanowisku na którym wystąpił wakat, pozostało mniej niż 6 miesięcy, przepisu ust. 18. nie stosuje się, a osoba wyznaczona przez Prezesa Partii zgodnie z ust. 19. tymczasowo pełni obowiązki na wakującym stanowisku do końca kadencji organu, o ile przepis Statutu nie stanowi inaczej.
 10. Prezydium Zarządu Krajowego określi w drodze uchwały zasady i sposób prowadzenia obrad, podejmowania uchwał i doręczania rozstrzygnięć organów Partii zainteresowanym podmiotom drogą elektroniczną za pomocą środków komunikowania się na odległość oraz okoliczności, w których prowadzenie obrad, podejmowanie uchwał i doręczanie rozstrzygnięć organów Partii zainteresowanym podmiotom drogą elektroniczną za pomocą środków komunikowania się na odległość nie jest dopuszczalne.
 11. Utrata członkostwa we władzach Partii następuje z chwilą:
 • prawomocnego skreślenia z listy członków Partii,
 • zawieszenia członkostwa w Partii,
 • złożenie pisemnej rezygnacji z członkostwa we władzach,
 • odwołania.

 

 • 4
 1. Przy organach władzy ustawodawczej oraz przy organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego członkowie Partii, będący posłami, senatorami albo radnymi, tworzą kluby albo koła Partii lub kluby albo koła koalicyjne za zgodą zarządu odpowiedniego szczebla.
 2. Do klubu oraz koła Partii może należeć także poseł, senator albo radny będący sympatykiem Partii. Prezydium Zarządu Krajowego Partii określi w drodze uchwały zasady przyjmowania do klubu Partii osób mających status sympatyka.
 3. Kluby i koła Partii oraz członkowie w klubach i kołach koalicyjnych kierują się w swoich działaniach określonymi w Statucie celami, programem oraz uchwałami Partii, a także podlegają ocenie politycznej zarządu odpowiedniego szczebla.
 4. Przewodniczącym klubu oraz koła Partii może być wyłącznie członek Partii.
 5. Kluby oraz koła Partii działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez siebie po uprzednim uzgodnieniu ich treści z zarządami Partii odpowiedniego szczebla.

 

 • 5
 1. Członkowie Partii będący parlamentarzystami Parlamentu Europejskiego tworzą Delegację Partii, która wybiera spośród siebie Przewodniczącego Delegacji na wniosek Prezesa Partii.
 2. Przewodniczącym Delegacji Partii może być wyłącznie członek Partii.
 3. Delegacja Partii działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie po uzgodnieniu z Prezydium Zarządu Krajowego.

 

ROZDZIAŁ II – CELE

 • 6
 1. Partia dąży metodami przewidzianymi w Konstytucji RP do realizacji poniższych celów:
 • Odbudowy podstawowych wartości naszej kultury i cywilizacji łacińskiej oraz chrześcijańskich fundamentów moralnych społeczeństwa,
 • Budowy Państwa Prawa, sprawiedliwych i sprawnych rządów opartych o zasadę pomocniczości,
 • Realizacji odwiecznych dążeń człowieka do Wolności,
 • Poszanowania własności prywatnej obywateli i owoców ich pracy,
 • Zabiegania o realizację polskiego interesu narodowego na arenie międzynarodowej i optymalnych warunków rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Umocnienia roli rodziny oraz tworzenia sprzyjających warunków dla jej rozwoju.
 1. Partia zmierza do realizacji powyższych celów poprzez udział w życiu publicznym.

 

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE I SYMPATYCY

CZŁONKOWIE

 • 7

Członkiem Partii może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące przesłanki:

Posiada obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,

 • 1) Ukończyła 18 lat,
 • 2) Akceptuje cele, formy działania i zasady określone w Statucie, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz Partii,
 • 3) Korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie została pozbawiona biernego prawa wyborczego prawomocnym wyrokiem sądu bądź trybunału,
 • 4) Złożyła pisemną deklarację członkowską osobie uprawnionej w wybranym Okręgu Partii lub przesłała elektroniczną deklarację członkowską w trybie określonym przez Prezydium Zarządu oraz wyraża zgodę na umieszczenie jej danych osobowych w bazie danych Partii.
 • 5) Uzyskała pisemną rekomendację od co najmniej dwóch członków Partii nieuznanych w ciągu 5 lat przed udzieleniem rekomendacji winnymi deliktu dyscyplinarnego ostatecznym postanowieniem Sądu Partyjnego,
 • 6) Nie należy do innej Partii politycznej lub nie działa na jej rzecz, chyba, że zgodę na członkostwo i działalność w tej Partii wyraziło Prezydium Zarządu Krajowego Partii,
 • 7) Nie jest członkiem organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem Partii ani nie wspiera czynnie takiej organizacji,
 • 8) Nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

 

 • 8
 1. O przyjęciu albo odmowie przyjęcia Partii decyduje właściwy miejscowo Zarząd Okręgu w drodze uchwały podjętej w ciągu 30 dni od dnia dokonania ostatniej z następujących czynności: złożenia pisemnej deklaracji, o której mowa w § 7 pkt. 5 Statutu, uzyskaniu rekomendacji, o której mowa w § 7 pkt. 6 Statutu i opłaceniu składek członkowskich za okres co najmniej pół roku. Uchwałę wraz z innymi dokumentami przekazuje się niezwłocznie Sekretarzowi Okręgowemu w celu ich archiwizowania oraz dokonania przez niego wpisu nowo przyjętego członka do centralnego rejestru członków. Uchwałę wraz z kopią innych dokumentów Sekretarz Okręgu, w terminie 14 dni od podjęcia uchwały, przesyła do Sekretarza Krajowego. Decyzję o przyjęciu do Partii może także podjąć Prezydium Zarządu Krajowego, w oparciu o w/w zasady.
 2. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 1. doręcza się kandydatowi na członka Partii w ciągu 14 dni od jej podjęcia. W uchwale o przyjęciu do Partii określa się także przynależność członka do właściwego terytorialnie Regionu Partii.
 3. W przypadku podjęcia przez Zarząd Okręgu uchwały odmownej albo niepodjęcia jej we wskazanym w ust. 1. terminie kandydatowi przysługuje odwołanie bezpośrednio do Zarządu Regionu w terminie 14 dni od doręczenia mu odpisu uchwały albo upływu terminu na podjęcie uchwały. Uchwała Zarządu Regionu może zostać zaskarżona do Sądu Partyjnego w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 4. Wzór deklaracji członkowskiej oraz wykaz innych dokumentów, o których mowa w § 7 określa Prezydium Zarządu Krajowego.
 5. Zarząd Okręgu Partii, za zgodą Prezesa Partii, może przekazać, w określonym zakresie i na oznaczony czas, kompetencję określoną w ust. 1. powołanemu przez siebie spośród członków Partii Okręgowemu Pełnomocnikowi do spraw przyjmowania nowych członków. Przepisy ust. 2. i 3. stosuje się odpowiednio.
 6. Sekretarz Krajowy gromadzi dokumentację osobową i prowadzi centralny rejestr członków Partii, pełniąc funkcję administratora danych, o którym mowa w odrębnych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

 • 9
 1. Członkostwo Partii ustaje na skutek:
 • Wystąpienia zgłoszonego pisemnie lub drogą elektroniczną właściwemu Prezesowi Zarządu Okręgu, z dniem jego złożenia,
 • Wykreślenia z centralnego rejestru członków w oparciu o decyzję właściwego Organu Statutowego Partii,
 • Niespełnienia wymagań, o których mowa w § 7 pkt 1, 2, 4 oraz 9,
 • Zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 7 pkt 7 i 8,
 • Śmierci członka.
 1. Skreślenie członka z listy członków Partii, na skutek ustania członkostwa w Partii, dokonuje Zarząd Okręgu Partii. Od uchwały Zarządu Okręgu Partii przysługuje odwołanie do Zarządu Regionu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o skreśleniu z listy członków. Zarząd Regionu rozpatruje odwołanie niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia odwołania. Uchwała Zarządu Regionu w przedmiocie odwołania od skreślenia członka z listy członków Partii może zostać zaskarżona do Sądu Partyjnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 2. Członek Partii może zawiesić swoje członkostwo w Partii z ważnych przyczyn poprzez pisemne zgłoszenie zawieszenia członkostwa właściwemu Prezesowi Zarządu Okręgu. Zawieszenie członkostwa wiąże się z zawieszeniem praw i obowiązków członka Partii z wyjątkiem prawa do złożenia wniosku o odwieszenie członkostwa do właściwego Prezesa Zarządu Okręgu oraz wystąpienia z Partii, o którym mowa w § 9 ust. 1. pkt 1. Statutu.

 

 • 10
 1. Członek Partii może zostać skreślony z listy członków Partii w drodze ostatecznego postanowienia Sądu Partyjnego, jeżeli:
 • Przestał spełniać kryteria określone w § 7 Statutu lub
 • Zalega ze składkami członkowskimi przez okres co najmniej sześciu miesięcy.
 1. Członek Partii może zostać skreślony z listy członków Partii albo zawieszony w prawach członka na okres do 2 lat w drodze ostatecznego postanowienia Sądu Partyjnego wymierzającego za delikt dyscyplinarny jedną z kar dyscyplinarnych.
 2. Członkostwo w Partii członka zawieszonego w prawach ostatecznym postanowieniem Sądu Partyjnego może ustać na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1 Statutu.
 3. Sąd Partyjny może zastosować wobec członka Partii zawieszenie w prawach członka na okres do 3 miesięcy jako środek zapobiegawczy, w niebudzących wątpliwości sprawach uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez tego członka Partii przestępstwa umyślnego lub oczywistego naruszenia Statutu lub wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał. Zawieszenie w prawach członka może zostać przedłużone w uzasadnionych przypadkach, w szczególności do zakończenia postępowania karnego wszczętego przeciwko temu członkowi.

 

 • 11
 1. Członkowie Partii mają równe prawa, w szczególności:
 • Prawo wpływania na kształt programu Partii,
 • Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Partii,
 • Prawo kandydowania w wyborach do organów władzy publicznej z list zgłoszonych lub popartych przez Partię, a także z list innych organizacji, za zgodą Prezydium Zarządu Krajowego wyrażoną w drodze uchwały,
 • Prawo odwoływania się od dotyczących ich rozstrzygnięć organów Partii pierwszej instancji do właściwych organów Partii drugiej instancji, chyba, że przepis szczególny Statutu stanowi inaczej,
 • Prawo zgłaszania odpowiednim organom Partii inicjatyw politycznych lub organizacyjnych,
 • Prawo dostępu do wszystkich uchwał i innych dokumentów Partii, jeżeli nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa powszechnie obowiązującego, przepisy Statutu lub szczególny interes Partii.
 1. Członkowie Partii mają obowiązek:
 • Przestrzegania Statutu i regulaminów oraz stosowania się do uchwał organów Partii,
 • Realizowania programu politycznego Partii,
 • Aktywnego uczestniczenia w pracach organów Partii, do których zostali wybrani,
 • Sumiennego pełnienia powierzonych funkcji i obowiązków w Partii,
 • Dbania o wizerunek Partii, w szczególności poprzez postępowanie honorowe i zgodne z dobrymi obyczajami, przyjętymi zasadami współżycia społecznego oraz zasadami moralnymi i obywatelskimi wynikającymi z programu Partii, zarówno w życiu publicznym jak i prywatnym,
 • Przestrzegania koleżeńskich relacji z pozostałymi członkami Partii,
 • Terminowego płacenia składek i wywiązywania się z innych świadczeń członkowskich,
 • Po wyborze z listy zgłoszonej przez komitet wyborczy Partii, przystąpić do tworzonego przez Partię klubu albo koła parlamentarnego lub klubu albo koła radnych na szczeblu gminy, powiatu i województwa.
 1. Składki członkowskie opłaca się przelewem z konta osobistego członka. Wyjątki od tej zasady są dopuszczalne za zgodą Skarbnika Krajowego.
 2. Ujawniony w centralnym rejestrze członków fakt nieopłacenia składek członkowskich za okres trzech miesięcy powoduje zawieszenie czynnego prawa wyborczego z mocy Statutu. Przywrócenie czynnego prawa wyborczego następuje po ujawnionym w centralnym rejestrze członków uregulowaniu zaległych składek członkowskich.
 3. Członek Partii, któremu zostało powierzone pełnienie funkcji w organach Partii, ponosi odpowiedzialność polityczną przed Partią.

 

SYMPATYCY

 • 12
 1. Sympatykami Partii mogą być osoby, które ukończyły co najmniej 16 lat, deklarują poparcie dla zasad, celów i programu Partii oraz wyrażą zgodę na umieszczenie ich danych osobowych w bazie danych Partii.
 2. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.
 3. Sympatycy Partii zgłaszają chęć popierania realizacji celów i programu Partii (sympatyzowanie) Zarządowi Okręgowemu Partii, który prowadzi ich rejestrację.
 4. Sympatycy Partii mogą, w szczególności, brać udział w procesie kształtowania programu Partii oraz ubiegać się o nominację Partii w wyborach powszechnych.
 5. Prezydium Zarządu Krajowego określi w drodze uchwały tryb zgłaszania chęci sympatyzowania z Partią, szczegółowy zakres praw sympatyków oraz sposób rejestracji sympatyków.

 

ROZDZIAŁ IV – WŁADZE PARTII

ODDZIAŁ I – OKRĘGI

 • 13
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Partii jest Okręg odpowiadający terytorialnie okręgowi wyborczemu w wyborach do Sejmu.
 2. Okręgi tworzy i znosi oraz zmienia ich zakres terytorialny Prezydium Zarządu Krajowego.

 

 • 14

Każdy członek Partii należy do określonego Okręgu wybranego przez niego, przy czym członek może należeć tylko do jednego Okręgu.

 

 • 15
 1. Na terenie działania Okręgu mogą być tworzone Oddziały Partii, odpowiadające terytorialnie powiatom. Oddział liczy co najmniej 7 członków.
 2. W jednym powiecie może funkcjonować tylko jeden Oddział, z zastrzeżeniem ust. 6. Co najmniej 7 członków Partii zamieszkujących na obszarze danego powiatu zgłasza wniosek o utworzenie Oddziału Zarządowi Okręgu, który w drodze uchwały wyraża zgodę na utworzenie Oddziału albo odmawia zgody na jego utworzenie w terminie 14 dni od zgłoszenia. W przypadku podjęcia przez Zarząd Okręgu uchwały odmownej albo niepodjęcia uchwały we wskazanym w zdaniu drugim niniejszego ustępu terminie, wnioskodawcom w liczbie co najmniej pięciu przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Krajowego w terminie 14 dni od doręczenia im odpisu uchwały albo upływu terminu na podjęcie uchwały. Uchwała Prezydium Zarządu Krajowego jest ostateczne. Członkowie Oddziału wybierają spośród siebie Przewodniczącego Oddziału, jego Zastępcę, Sekretarza Oddziału i Skarbnika Oddziału.
 3. Ewidencję Oddziałów prowadzi Zarząd Okręgu i Regionu.
 4. Na terenie Okręgu i Oddziału mogą być tworzone Koła dzielnicowe, powiatowe i gminne na podstawie uchwały Zarządu Regionu. Zarząd Krajowy ustali w drodze uchwały ich szczegółową organizację. Koło liczy co najmniej trzy osoby, musi też posiadać Prezesa.
 5. Oddziały i inne terenowe jednostki organizacyjne Partii, o których mowa w ust. 4., mogą być zniesione w drodze uchwały właściwego terytorialnie Zarządu Okręgu na uzasadniony wniosek Sekretarza Okręgu, jeżeli dopuściły się rażącego naruszenia przepisów Statutu, a także wydanych na jego podstawie regulaminów, bądź uchwał. Od uchwały określonej w zdaniu poprzedzającym członkom znoszonego Koła Powiatowego oraz innej terenowej jednostki organizacyjnej Partii, o której mowa w ust. 4., przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Krajowego w terminie 14 dni od doręczenia odpisu uchwały Przewodniczącemu Koła oraz jej ogłoszenia członkom Koła. Prezydium Zarządu Krajowego rozpatruje odwołanie, o którym mowa w zdaniu drugim w terminie 60 dni od jego wpłynięcia. Rozstrzygnięcie Prezydium Zarządu Krajowego Partii jest ostateczne.
 6. Na potrzeby tworzenia Oddziałów i Kół dzielnice m. st. Warszawy traktuje się jak powiaty.

 

 • 16
 1. Organami Okręgu Partii są:
 • Zebranie Członków Okręgu, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie Okręgu,
 • Rada Okręgu, w skład którego wchodzą: członkowie Zarządu Okręgu, prezesi Oddziałów działających na terytorium Okręgu, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast z obszaru Okręgu, oraz wybrani w Okręgu posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego, a także radni sejmiku wojewódzkiego, o ile są członkami Partii.
 • Zarząd Okręgu w skład którego wchodzą Prezes Zarządu Okręgu, Wiceprezesi Zarządu Okręgu, Sekretarz Okręgu i Skarbnik Okręgu.
 • Prezes Zarządu Okręgu,
 • Prezesa Zarządu Okręgu powołuje Prezes Partii. Prezes Okręgu musi w ciągu 6 tygodni zwołać Zebranie Członków Okręgu, które zatwierdza jego kandydaturę. W przypadku niezatwierdzenia Zebranie Członków Okręgu niezwłocznie wybiera nowego Prezesa Okręgu. W przypadku niewybrania na tym samym Zebraniu nowego Prezesa Okręgu, nowego Prezesa Okręgu mianuje Prezydium Zarządu Krajowego.
 1. Szczegółowy demokratyczny tryb powoływania władz Okręgu Partii określi Prezydium Zarządu Krajowego w drodze odrębnej uchwały, w oparciu o ogólne zasady wynikające z § 3 Statutu.

 

 • 17

Zebranie Członków Okręgu wybiera spośród wszystkich członków Okręgu: Prezesa Zarządu Okręgu, dwóch Wiceprezesów Zarządu Okręgu, Sekretarza Okręgu i Skarbnika Okręgu.

 

 • 18
 1. Rada Okręgu wyznacza, w zgodzie ze Statutem, uchwałami krajowych organów Partii oraz programem Partii, kierunki działania Partii w Okręgu, w szczególności:
 • Formułuje opinie dotyczące działalności politycznej i społecznej Partii w Okręgu, a także, w porozumieniu z Radą Krajową, przygotowuje program polityczny Partii danego Okręgu,
 • Zajmuje stanowiska związane z bieżącą działalnością polityczną Okręgu Partii,
 • Proponuje podjęcie określonych działań politycznych Okręgu Partii na obszarze jego działania.
 1. Rada Okręgu Partii oraz jej członkowie wykonują kompetencje określone w Statucie, a także wydanych na jego podstawie regulaminach i uchwałach.
 2. Posiedzenia Rady Okręgu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 3. Szczegółowy zakres działania Rady Okręgu określi Prezydium Zarządu Krajowego w drodze uchwały podjętej na wniosek Prezesa Partii.

 

 • 19
 1. Prezes Zarządu Okręgu Partii:
 • Zwołuje z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz na rok, lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Okręgu, nie później niż po upływie 14 dni od daty złożenia takiego żądania, Zebraniu Członków Okręgu i kieruje jego pracami,
 • Zwołuje co najmniej raz na dwa miesiące posiedzenia Rady Okręgu, proponuje porządek obrad i kieruje jej pracami,
 • Reprezentuje na zewnątrz Radę Okręgu Partii.
 1. W przypadku niezwołania przez Prezesa Zarządu Okręgu posiedzenia Rady Okręgu lub posiedzenia Zebrania Członków Okręgu w terminach, o których mowa w ust. 1., posiedzenie ma prawo zwołać Wiceprezes Zarządu Okręgu, w terminie 14 dni od dnia, w którym dane posiedzenie miało być zwołane. Jeżeli na tak zwołanym posiedzeniu prezes Zarządu Okręgu nie jest obecny, obradom przewodniczy Wiceprezes który je zwołał.
 2. Zarząd Okręgu wykonuje kompetencje określone Statutem, a także wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami.
 3. Wiceprezesi Zarządu Okręgu wspierają Prezesa Zarządu Okręgu w wykonywaniu jego obowiązków wynikających ze Statutu i uchwał podjętych przez organy Partii, a także na wniosek Prezesa Partii zastępują Prezesa Zarządu Okręgu w przypadku ustania jego członkostwa w Partii do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu Okręgu.
 4. Sekretarz Okręgu wykonuje kompetencje określone Statutem, a także wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami, w szczególności:
 • Protokołuje posiedzenia organów Okręgu,
 • Archiwizuje dokumenty Okręgu oraz kopie deklaracji członkowskich,
 • Przygotowuje projekty uchwał organów Okręgu Partii,
 • Przekazuje odpisy podjętych uchwał organów Okręgu Sekretarzowi Krajowemu i współpracuje z nim.
 1. Skarbnik Okręgu wykonuje kompetencje określone Statutem, a także wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami, w szczególności:
 • Czuwa nad terminowym płaceniem składek przez członków Okręgu,
 • Prowadzi dokładną ewidencję wpływów i wydatków Okręgu,
 • Przedkłada Radzie Okręgu, co najmniej dwa razy w roku, sprawozdanie z działalności finansowej Okręgu,
 • Składa Skarbnikowi Krajowemu w terminie do 30 stycznia każdego roku sprawozdanie z działalności finansowej Okręgu za ubiegły rok.

 

ODDZIAŁ II – REGIONY

 • 20

Władzami Regionu są:

 • Zarząd Regionu,
 • Prezes Zarządu Regionu.

 

 • 21

Region jest jednostką organizacyjną Partii, której teren działania obejmuje województwo. Region jest jednostką wyższego szczebla w stosunku do Okręgu.

 

 • 22
 1. Regiony tworzy, znosi i zmienia Prezydium Zarządu Krajowego.
 2. Jeżeli obszar województwa pokrywa się z obszarem Okręgu, funkcję Zarządu Regionu pełni Zarząd Okręgu, a funkcję Prezesa Zarządu Regionu pełni Prezes Zarządu Okręgu.

 

 • 23

W skład Zarządu Regionu wchodzą członkowie Zarządów Okręgów z obszaru działania województwa, którzy wybierają spośród siebie Sekretarza Regionu, Skarbnika Regionu, a także wybrani w okręgach wyborczych danego Regionu posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego i radni sejmiku wojewódzkiego, o ile są członkami Partii.

 • 24

Prezesa Zarządu Regionu powołuje Prezes Partii po wcześniejszym zaopiniowaniu kandydata przez Prezydium Zarządu Krajowego.

 

 • 25

Zarząd Regionu wykonuje kompetencje określone Statutem, a także wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami, w szczególności:

 • Wypracowuje stanowisko Partii w spawach wojewódzkich,
 • Koordynuje działania na szczeblu wojewódzkim, szczególnie kampanie wyborcze i akcje społeczno-polityczne,
 • Zatwierdza na wniosek Prezesa Zarządu Regionu porozumienia wojewódzkie,
 • Zgodnie z decyzjami władz krajowych udziela na wniosek Prezesa Zarządu Regionu rekomendacji do reprezentowania Partii w strukturach powstałych w wyniku zatwierdzonych przez partię porozumień wojewódzkich lub pełnienia funkcji publicznych o zasięgu wojewódzkim, w tym o charakterze wyborczym,
 • Określa kierunki działań klubu radnych w sejmiku województwa oraz rozpatruje sprawozdanie z ich działalności,
 • Zajmuje stanowisko w sprawach zgłaszanych przez władze Partii niższego szczebla.

 

 • 26
 1. Prezes Zarządu Regionu reprezentuje Zarząd Regionu wobec władz Partii, przynajmniej raz na kwartał zwołuje posiedzenie Zarządu Regionu oraz przewodniczy jego obradom.
 2. Prezes Zarządu Regionu nadzoruje również organy Okręgu Partii, ma prawo do udziału z głosem doradczym w ich obradach oraz prawo wglądu do wszystkich dokumentów.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu Regionu ma prawo zwrócić się do Prezesa Partii o zawieszenie władz Okręgu. W przypadku zawieszenia władz Okręgu ich funkcje sprawuje Prezes Zarządu Regionu.
 4. Szczegółowy zakres działania Prezesów Zarządów Regionów określi Prezydium Zarządu Krajowego w drodze uchwały podjętej na wniosek Prezesa Partii.

 

ODDZIAŁ III – WŁADZE KRAJOWE

 • 27
 1. Władze krajowe Partii są władzami wyższego szczebla nad władzami Okręgów i Regionów Partii.
 2. Funkcje we władzach Partii mogą pełnić wyłącznie jej członkowie.
 • 28

Władzami krajowymi są:

 • Kongres,
 • Rada Krajowa (dalej: Rada),
 • Zarząd Krajowy,
 • Prezydium Zarządu Krajowego,
 • Prezes Partii.

 

KONGRES

 • 29
 1. Kongres, stanowiący zgromadzenie jej demokratycznie wybranych przedstawicieli, jest najwyższą władzą Partii.
 2. Uprawnionymi do udziału w Kongresie są delegaci.

 

 • 30
 1. Posiedzenie Kongresu zwołuje Prezes Partii, co najmniej raz na trzy lata.
 2. Kongres może być także zwołany przez Przewodniczącego Rady na wniosek bezwzględnej większości jej członków.
 3. Wydając zarządzenie w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Kongresu nowej kadencji podaje się do wiadomości dzień posiedzenia Kongresu oraz zarządza wybór delegatów przez Zebrania Członków Okręgu, zgodnie z regułą, iż na 10 członków Okręgu przypada jeden delegat, zaś w przypadku przekroczenia progu 10.000 członków Partii, zgodnie z zasadą, iż na 20 członków Okręgu przypada 1 delegat.
 4. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 3. ogłasza się publicznie, co najmniej na 4 tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia pierwszego Kongresu, z zastrzeżeniem § 30 ust. 5.
 5. W razie niewypełnienia przez Prezesa Partii obowiązku określonego w ust. 1. i 3., posiedzenie Kongresu zwołuje Zarząd Krajowy, co najmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Zarząd Krajowy może zwołać posiedzenie Kongresu w trakcie jego kadencji, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

 

 • 31
 1. Delegatami na Kongres są:
 • Prezes Partii,
 • Członkowie Zarządu Krajowego,
 • Członkowie Rad Okręgów oraz Prezes Rady Okręgu,
 • Wybrani demokratycznie przez zebrania Członków Okręgu członkowie Partii na zasadach ustalonych w § 30 ust. 3. Statutu oraz w uchwale Prezydium Zarządu Krajowego określającej szczegółowy tryb wyboru delegatów na Kongres.
 1. Utrata mandatu posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego albo funkcji o których mowa w ust. 1. pkt 1-3 nie powoduje utraty statusu delegata na Kongres danej kadencji.

 

 • 32
 1. Do kompetencji Kongresu należy, w szczególności:
 • Wyznaczanie głównych kierunków działania Partii,
 • Przyjęcie deklaracji ideowej,
 • Zatwierdzanie programu politycznego Partii lub dokumentów programowych partii,
 • Wybór i odwołanie Prezesa Partii,
 • Wybór:
 1. Od 3 do 6 Wiceprezesów Partii,
 2. Od 3 do 6 członków Prezydium Krajowego,
 3. 25 członków Rady,
 4. 7 członków Sądu Partyjnego, w tym Przewodniczącego,
 5. 7 członków Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwalanie lub zmiana Statutu zgodnie z § 49 Statutu,
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Prezesa Partii, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Partyjnego.
 • Podejmowanie uchwał o połączeniu się Partii z inną partią polityczną lub partiami zgodnie z § 50 Statutu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Partii zgodnie z § 50 Statutu.
 1. Kongres może, na wniosek Rady, zmienić Prezesa w głosowaniu konstruktywnym większością 2/3 głosów w obecności połowy liczby członków Kongresu.

 

RADA KRAJOWA

 • 33
 1. Rada jest najwyższą władzą uchwałodawczą Partii w okresach pomiędzy posiedzeniami Kongresu.
 2. W skład Rady wchodzą:
 • Członkowie Zarządu Krajowego,
 • Prezesi Zarządów Okręgów,
 • Do 25 członków wybranych w sposób demokratyczny przez Kongres.
 1. Rada spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego Rady oraz jego zastępcę. Kandydata na Przewodniczącego Rady oraz jego zastępcę zgłasza Prezes Partii lub co najmniej 1/5 członków statutowego składu Rady.
 2. Rada obraduje podczas posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, przy czym członkowie powinni być poinformowani o posiedzeniu co najmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Do kompetencji Rady należy, w szczególności:
 • Zwoływanie Kongresu Partii z wyprzedzeniem co najmniej czterotygodniowym ze wskazaniem daty i miejsca Kongresu, w oparciu o § 30 ust. 2. Statutu,
 • Odwołanie Prezesa Partii większością 4/5 głosów członków statutowego składu Rady na wniosek zgłoszony co najmniej 14 dni przed posiedzeniem Rady, przez co najmniej 1/3 członków statutowego składu Rady, wskazujący imiennie kandydata na nowego Prezesa Partii. Odwołanie Prezesa Partii w tym trybie jest równoznaczne z wyborem na stanowisko Prezesa osoby wskazanej we wniosku. Wniosek o którym mowa w zdaniu 1. może być złożony tylko raz w roku kalendarzowym.
 • Składanie do Kongresu wniosku o zmianę Prezesa Partii, wskazując w nim imiennie kandydata na jego następcę; Kongres przyjmuje wniosek Rady większością 2/3 głosów,
 • Uchwalanie większością 3/5 głosów statutowej liczby członków Rady Krajowej – zmian Statutu,
 • Zatwierdzanie projektu programu politycznego Partii przedstawionego do zatwierdzenia przez Kongres,
 • Wyznaczanie kierunków działania Partii pomiędzy Kongresami Partii,
 • Pełnienie funkcji forum współpracy Partii z przedstawicielami partii i stowarzyszeń z którymi Prezydium Zarządu Krajowego zawarło porozumienia o współpracy politycznej,
 • Dokonywanie konsultacji z Prezydium Zarządu Krajowego projektów list wyborczych przedstawionych przez Zarządu Okręgów,
 • Zatwierdzanie kandydata Partii na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Przewodniczący Rady przewodniczy posiedzeniom Rady oraz posiedzeniom Kongresu.
 2. W przypadku niezwołania przez Przewodniczącego Rady posiedzenia Rady w określonym w ust. 1. pkt. 2. terminie posiedzenie takie zwołać może 1/3 członków Rady lub Prezes Partii. Jeżeli na tak zwołanym posiedzeniu Przewodniczący Rady jest nieobecny, posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady.
 3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Prezesa lub Przewodniczącego Rady.
 4. Na posiedzeniu Rady prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje:
 • Prezesowi Partii,
 • Zarządowi Krajowemu,
 • Grupie co najmniej 1/5 członków statutowego składu Rady.
 1. Szczegółowe zasady działania Rady określone zostaną w jej Regulaminie.

ZARZĄD KRAJOWY PARTII

 • 34
 1. W skład Zarządu Krajowego wchodzą członkowie Prezydium Zarządu Krajowego oraz Prezesi Zarządów Regionów.
 2. Zarząd Krajowy wykonuje uchwały Kongresu, Rady, Prezydium Zarządu Krajowego, decyzje Prezesa Partii oraz wykonuje inne kompetencje określone w Statucie, a także wydanych na jego podstawie regulaminach i uchwałach.
 3. W posiedzeniach Zarządu Krajowego z głosem doradczym mogą uczestniczyć Przewodniczący Sądu Partyjnego oraz Rzecznik Prasowy Partii, a także zaproszeni przez Prezesa Partii goście.
 4. Posiedzenia Zarządu Krajowego odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 5. Szczegółowe zasady działania Zarządu Krajowego określi regulamin Zarządu Krajowego.
 6. Na posiedzeniu Zarządu Krajowego prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje:
 • Prezesowi Partii,
 • Co najmniej 4 członkom Zarządu Krajowego.
 1. Pracą Zarządu Krajowego kieruje Prezes Partii.
 2. Posiedzenia Zarządu Krajowego zwołuje i przewodniczy jego obradom Prezes Partii lub upoważniony przez niego Wiceprezes, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
 • Komisji Rewizyjnej,
 • Co najmniej 1/3 członków statutowego składu Zarządu Krajowego.

 

PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO

 • 35
 1. W skład Prezydium Zarządu Krajowego wchodzą: Prezes Partii, Przewodniczący Rady, Wiceprezesi Partii, Przewodniczący Klubu albo Koła Parlamentarnego Partii, Skarbnik Krajowy, Sekretarz Krajowy oraz członkowie Prezydium Zarządu Krajowego wybrani przez Kongres.
 2. Prezes Partii zwołuje posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego co najmniej raz w miesiącu.
 3. W posiedzeniach Prezydium Zarządu Krajowego mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Sądu Partyjnego, Rzecznik Prasowy Partii oraz zaproszeni przez Prezesa Partii goście.
 4. Każdy członek Prezydium Zarządu Krajowego może być odwołany ze stanowiska przed upływem kadencji w drodz uchwały Kongresu podjętej większością 2/3 uprawnionych do udziału w Kongresie, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy 1/5 członków Partii złożony do Sądu Partyjnego. Kongres Partii podejmuje uchwałę określoną w zdaniu pierwszym podczas nadzwyczajnego posiedzenia zwoływanego przez Przewodniczącego Sądu Partyjnego w terminie do 2 miesięcy od wpłynięcia wniosku. Posiedzeniu tak zwołanego Kongresu przewodniczy Przewodniczący Sądu Partyjnego.
 5. W przypadku powstania wakatu na stanowisku członka Prezydium Zarządu Krajowego w wyniku procedury, o której mowa w § 35 ust. 4., odwołany członek Prezydium Zarządu Krajowego nie może zostać dokooptowany do składu Prezydium Zarządu Krajowego, z którego został odwołany.

 

 • 36

Prezydium Zarządu Krajowego wykonuje kompetencje określone Statutem, a także wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami, w szczególności:

 • Po konsultacji z Radą zatwierdza ostateczny kształt list wyborczych Partii do organów władzy publicznej,
 • Dokonuje podziału zadań między członków Prezydium Zarządu Krajowego, z uwzględnieniem § 37 ust. 1. pkt 9.,
 • Ustala w drodze uchwały zasady gospodarowania mieniem Partii,
 • Ustala w drodze uchwały zasady gospodarki finansowej Partii oraz ustala jednolite zasady sprawozdawczości finansowej Okręgów Partii, władz krajowych Partii oraz innych jednostek organizacyjnych Partii,
 • Decyduje o przyjęciu do Partii osoby, która dotychczas była członkiem innej partii politycznej lub pełniła funkcje polityczne szczebla centralnego,
 • Zawiera porozumienia o współpracy politycznej i programowej z innymi partiami i stowarzyszeniami, w szczególności ustalając liczbę ich przedstawicieli w Radzie i zasady ich zgłaszania,
 • Dokonuje wiążącej wykładni Statutu Partii.

 

PREZES PARTII

 • 37
 1. Prezes Partii jest najwyższym organem wykonawczym Partii i prowadzi działania Partii we wszystkich sprawach nienależących zgodnie ze Statutem, a także wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami, do kompetencji innych władz Partii, w szczególności:
 • Kieruje bieżącą działalnością Partii, w tym pracami Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego Partii za pośrednictwem ich przewodniczących,
 • Zwołuje z własnej inicjatywy co najmniej raz na 3 miesiące posiedzenia Zarządu Krajowego, a co najmniej raz na miesiąc posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego,
 • Zwołuje posiedzenia Zarządu Krajowego, na wniosek co najmniej ¼ członków Zarządu Krajowego, w terminie 14 dni od złożenia wniosku,
 • Proponuje porządek obrad posiedzeń Zarządu Krajowego i kieruje jego pracami,
 • Wnosi do Przewodniczącego Rady o zwołanie posiedzenia Rady i proponuje porządek obrad takiego posiedzenia,
 • Reprezentuje partię w życiu publicznym, społecznym i politycznym,
 • Wykonuje uchwały Kongresu i Rady,
 • Określa zakres zadań i kompetencji Wiceprezesów Partii,
 • Udziela upoważnień do reprezentowania Partii w organizacjach lub strukturach powstałych w wyniku porozumień zawartych przez Prezydium Zarządu Krajowego, w tym o charakterze wyborczym,
 • Koordynuje działania związane z akcjami społeczno-politycznymi podejmowanymi przez Partię,
 • Może powierzyć wykonywanie czynności zastrzeżonych w Statucie do jego kompetencji w oparciu o pisemne pełnomocnictwo wyłącznie Wiceprezesowi Partii, Sekretarzowi Krajowemu lub Skarbnikowi Krajowemu.
 • Prezesa Zarządu Okręgu powołuje Prezes Partii. Prezes Okręgu musi w ciągu 6 tygodni zwołać Zebranie Członków Okręgu, które zatwierdza jego kandydaturę. W przypadku niezatwierdzenia Zebranie Członków Okręgu niezwłocznie wybiera nowego Prezesa Okręgu. W przypadku niewybrania na tym samym Zebraniu nowego Prezesa Okręgu, nowego Prezesa Okręgu mianuje Prezydium Zarządu Krajowego.
 1. W przypadku ustania członkostwa w Partii Prezesa Partii na podstawie § 9 ust. 1. Statutu albo stwierdzenia przez Sąd Partyjny czasowej niemożności pełnienia przez niego funkcji, obowiązki Prezesa Partii pełni wskazany przez Prezydium Zarządu Krajowego Wiceprezes do czasu wyboru nowego Prezesa Partii lub ustąpienia z przyczyn czasowej niemożności pełnienia funkcji Prezesa Partii.
 2. W razie wystąpienia wakatu na stanowisku Prezesa Partii w okolicznościach wskazanych w ust. 2., Zarząd Krajowy wybiera spośród swojego grona Prezesa Partii na czas do zakończenia trwającej kadencji Prezydium Zarządu Krajowego.
 3. Prezes powołuje i odwołuje Sekretarza Krajowego i Skarbnika Krajowego.
 4. W celu zapewnienia kontaktu z mediami Prezes Partii, może powołać Rzecznika Prasowego Partii. Rzecznik Prasowy Partii ma prawo uczestniczyć bez prawa głosu w posiedzeniach Rady Krajowej.

 

SKARBNIK KRAJOWY PARTII

 • 38

Skarbnik Krajowy wykonuje kompetencje określone Statutem, a także wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami, w szczególności:

 • Zapewnia gromadzenie sprawozdań z działalności finansowej Okręgów Partii oraz przekazuje je do Komisji Rewizyjnej,
 • Sporządza sprawozdanie finansowe przewidziane przepisami prawa,
 • Współpracuje ze Skarbnikami Okręgów w zakresie działalności finansowej Partii,
 • Może zawieszać Skarbników Okręgów i wnioskować do Prezydium Zarządu Krajowego o pozbawienie ich funkcji,
 • Czuwa nad terminowym płaceniem składek członkowskich i wywiązywania się z innych świadczeń członkowskich przez członków Partii,
 • Wydaje zarządzenia oraz instrukcje dotyczące spraw finansowych, w tym w szczególności dotyczące sposobu płacenia składek, obiegu dokumentów finansowych, przydzielania uprawnień do kont partyjnych,
 • Co najmniej raz w roku składa Zarządowi Krajowemu sprawozdanie ze swojej działalności, a także przekazuje je do Komisji Rewizyjnej.

 

SEKRETARZ KRAJOWY PARTII

 • 39
 1. Sekretarz Krajowy koordynuje i kontroluje działanie Okręgów Partii i Regionów Partii oraz wykonuje kompetencje określone Statutem, wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami, w szczególności:
 • Współpracuje ze strukturami Partii oraz uzyskuje od nich informacje niezbędne do jego prac,
 • Wnosi do Prezydium Zarządu Krajowego, a w przypadkach niecierpiących zwłoki do Prezesa Partii, sprawy związane z funkcjonowaniem struktur, o których mowa w ust. 1.,
 • Zapewnia techniczne, lokalowe i personalne warunki funkcjonowania władz krajowych Partii oraz kontakt ze strukturami, o których mowa w ust. 1.,
 • Prowadzi i aktualizuje centralny rejestr członków Partii,
 • Protokołuje posiedzenia Kongresu, Rady, Zarządu Krajowego oraz Prezydium Zarządu Krajowego.
 1. Sekretarz Krajowy może wykonywać kompetencję określoną w ust. 1. pkt. 5 za pomocą powołanych przez siebie Protokolantów Partii.
 2. Sekretarz Krajowy co najmniej raz w roku składa Zarządowi Krajowemu i Radzie sprawozdanie ze swojej działalności.

 

ODDZIAŁ IV – KOMISJA REWIZYJNA

 • 40
 1. Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym do przeprowadzania kontroli działalności finansowej i majątkowej Partii.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków. Ze swojego grona członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani przez członków Komisji Rewizyjnej. Z wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Komisji Rewizyjnej może wystąpić każdy jej członek.
 4. W razie zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Komisji Rewizyjnej może ona uzupełnić swój skład poprzez kooptację spośród kandydatów, którzy na ostatnim Kongresie uzyskali kolejno największą liczbę głosów w wyborach na członków Komisji Rewizyjnej.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić innych funkcji w Partii.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą bezpośrednio ani pośrednio otrzymywać wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie, czerpać korzyści materialnych lub pozostawać w jakimkolwiek stosunku zależności od władz Partii lub członków Partii i osób przez nią rekomendowanych do zajmowania stanowisk publicznych obieralnych lub wykonawczych.
 7. Prezydium Zarządu Krajowego określi w drodze uchwały regulamin ustalający organizację i tryb działania Komisji Rewizyjnej.

 

 • 41

Komisja Rewizyjna Partii wykonuje kompetencje wynikające ze Statutu oraz uchwalonych na jego podstawie regulaminów i uchwał, a w szczególności:

 • Przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności finansowej Partii,
 • Występuje do Zarządu Krajowego i Rady z wnioskami pokontrolnymi,
 • Co najmniej raz w roku sporządza informację o działalności finansowej Partii i przedkłada ją Zarządowi Krajowemu i Radzie,
 • Składa Zarządowi Krajowemu oraz Kongresowi sprawozdania ze swojej działalności za okres kadencji.

 

ROZDZIAŁ V – SEKCJA MŁODZIEŻOWA

 • 42
 1. Sekcja Młodzieżowa zrzesza osoby należące do środowiska młodzieżowego Partii.
 2. Do Sekcji Młodzieżowej mogą należeć osoby, które ukończyły 16 lat i spełniają warunki określone w § 7 pkt. 1 i 3, nie ukończyły 30. roku życia oraz wyrażą zgodę na umieszczenie ich danych osobowych w bazie danych Partii.
 3. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.
 4. Prezydium Zarządu Krajowego określi w drodze uchwały regulamin Sekcji Młodzieżowej określający organizację i szczegółowe zasady działania Sekcji Młodzieżowej.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI – SĄD PARTYJNY

 • 43
 1. Każdy członek Partii może zostać ukarany karą dyscyplinarną za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał wydanych na jego podstawie, a także za postępowanie sprzeczne z programem Partii lub za innego rodzaju działania na szkodę Partii, zwane deliktami dyscyplinarnymi.
 2. Z wnioskiem o ukaranie członka Partii za popełnienie deliktu dyscyplinarnego lub o zastosowanie zawieszenia w prawach członka jako środka zapobiegawczego mogą występować:
 • Zarządy Kół Partii lub 1/3 członków koła partii, dla członków właściwego koła,
 • Zarządy Okręgów Partii, lub 1/3 członków Okręgu Partii dla członków właściwego Okręgu,
 • Zarządy Regionów Partii,
 • Rada, Zarząd Krajowy, Prezydium Zarządu Krajowego, Prezes.
 1. W stosunku do członka Partii mogą zostać wymierzone następujące kary dyscyplinarne:
 • Upomnienie,
 • Nagana,
 • Odwołanie z pełnionej funkcji w Partii,
 • Zawieszenie w prawach członka Partii na okres do 2 lat,
 • Skreślenie z listy członków Partii.
 1. Kary dyscyplinarne wymierzane są w drodze postanowienia Sądu Partyjnego.
 2. Kara dyscyplinarna zawieszenia w prawach członka Partii na okres do 2 lat wymierzona ostatecznym postanowieniem Sądu Partyjnego powoduje utratę pełnionych w Partii funkcji.

 

 • 44
 1. Sąd Partyjny składa się z 7 członków, w tym Przewodniczącego Sądu Partyjnego.
 2. Sąd Partyjny rozpatruje sprawy w składzie pięcioosobowym, o ile przepis szczególny Statutu, a także wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał, nie stanowi inaczej.
 3. Rozstrzygnięcia Sądu Partyjnego są ostateczne.
 4. W razie zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Sądu Partyjnego może on uzupełnić swój skład poprzez kooptację spośród kandydatów, którzy na ostatnim Kongresie Partii uzyskali kolejno największą liczbę głosów w wyborach na członków Sądu Partyjnego.
 5. Członkowie Sądu Partyjnego nie mogą jednocześnie pełnić innych funkcji w Partii.
 6. Członkowie Sądu Partyjnego nie mogą bezpośrednio ani pośrednio otrzymywać wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie, czerpać korzyści materialnych lub pozostawać w jakimkolwiek stosunku zależności od Partii lub członków Partii i osób przez nią rekomendowanych do zajmowania stanowisk publicznych obieralnych lub wykonawczych.
 7. Członkowie Partii mogą rozstrzygać sprawy między sobą przez Sąd Honorowy. Sąd składa się z trzech osób: po jednym Arbitrze mianowanym przez strony i Superarbitrze mianowanym przez Przewodniczącego Sądu Partyjnego.

 

 • 45

Prezydium Zarządu Krajowego na wniosek Prezesa Partii określi w drodze uchwały regulamin Sądu Partyjnego.

 

ROZDZIAŁ VII – MAJĄTEK ORAZ FINANSE PARTII

 • 46
 1. Majątek Partii pochodzi ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz innych źródeł dozwolonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Prezydium Zarządu Krajowego ustanowi w drodze uchwały Fundusz Wyborczy Partii oraz Fundusz Ekspercki określając, w szczególności, źródła środków finansowych przeznaczanych na te fundusze, zasady ich organizacji i wykorzystywania zgromadzonych na nich środków finansowych oraz przygotowywania sprawozdania z działalności finansowej w/w Funduszy.
 3. Do reprezentowania Partii na zewnątrz, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych upoważnione jest Prezydium Zarządu Krajowego Partii, reprezentowane przez wyznaczonych przez niego członków. Ważność oświadczeń, składanych przez wyznaczonych w tym celu członków Prezydium Zarządu Krajowego Partii, wymaga łącznego działania, co najmniej, dwóch z nich. Powyższe nie uchybia postanowieniu § 46 ust. 5. Statutu.
 4. Wyznaczenie członków Prezydium Zarządu Krajowego uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie obowiązków majątkowych i finansowych wymaga uchwały Prezydium Zarządu Krajowego Partii.
 5. Upoważnienie do zaciągania kredytu bankowego wymaga odrębnej uchwały Prezydium Zarządu Krajowego.
 6. Osoby, o których mowa w ust. 3., mogą ustanawiać pełnomocników uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem ust. 5.
 7. Zarząd Krajowy określi w drodze uchwały wysokość składek, a także wysokość i sposób uiszczania innych świadczeń członkowskich.

 

ROZDZIAŁ VIII – REPREZENTACJA W PARLAMENCIE I ORGANACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 • 47

Reprezentacja Partii w Sejmie, Senacie oraz Parlamencie Europejskim działa zgodnie z następującymi regułami:

 • Kandydaci wybrani do Sejmu lub Senatu z listy zgłoszonej przez Partii lub rekomendowani przez Partię na listę utworzoną na podstawie porozumienia zawartego przez władze Partii z innymi ugrupowaniami albo członkowie Partii kandydujący z innych list za zgodą władz Partii tworzą Klub lub Koło albo Zespół Parlamentarny Partii, zwany dalej Klubem Partii,
 • Przynależność do Klubu Partii, o którym mowa w ust. 1. oraz uczestnictwo w jego pracach jest obowiązkowe,
 • Klub Partii działa na podstawie Regulaminu Klubu Partii,
 • Klub Partii, na wniosek Prezesa Partii lub co najmniej ¼ członków Klubu, powołuje i odwołuje Przewodniczącego Klubu,
 • Szczegółowe zasady powołania i odwołania Przewodniczącego Klubu Partii, podstawowe obowiązki partyjne parlamentarzystów Partii oraz zasady ich ponownego kandydowania w wyborach z listy Partii określa Regulamin Klubu Partii,
 • Przepisy pkt. 1-5 stosuje się odpowiednio do posłów do Parlamentu Europejskiego.

 

 • 48

Reprezentacja Partii w organach jednostek samorządu terytorialnego działa zgodnie z następującymi regułami:

 • Kandydaci wybrani do organów przedstawicielskich samorządu terytorialnego z listy zgłoszonej przez Partii lub rekomendowani przez Partię na listę utworzoną na podstawie porozumienia zawartego przez władze Partii z innymi ugrupowaniami albo członkowie Partii kandydujący z innej listy za zgodą władz Partii z innymi ugrupowaniami albo członkowie Partii kandydujący z innej listy za zgodą władz Partii, tworzą Kluby lub Koła albo Zespoły Radnych Partii na zasadach określonych przez Prezydium Zarządu Krajowego Partii, a w przypadku ich braku przez właściwy terytorialnie Zarząd Okręgu,
 • W przypadku utworzenia przez Partię wspólnie z innymi ugrupowaniami Klubu (Koła, Zespołu) Radnych Partii w danej jednostce samorządu terytorialnego, radni: członkowie Partii oraz osoby rekomendowane przez Partię, tworzą w ramach takiego Klubu lub Koła własny Zespół Radnych Partii,
 • Przynależność do Klubu (Koła, Zespołu) Radnych Partii, o których mowa w pkt. 1-2 oraz uczestnictwo w jego pracach są obowiązkowe,
 • Odpowiedni Zarząd Okręgu określa formy współdziałania Klubu (Koła, Zespołu) Radnych Partii z władzami Partii oraz uchwala jego regulamin.

 

ROZDZIAŁ IX – POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 49

Uchwalanie nowego Statutu Partii lub wprowadzenie zmian w obowiązującym Statucie dokonuje Kongres większością co najmniej 3/5, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub Rada Krajowa większością 3/5 głosów statutowej liczby członków Rady.

 

 • 50
 1. Zarząd Krajowy, Rada lub grupa co najmniej ¼ uczestników Kongresu może złożyć wniosek do Kongresu o rozwiązanie Partii lub o połączeniu się z inną partią polityczną lub partiami.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Partii albo połączeniu z inną partią polityczną lub partiami Kongres podejmuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uczestników Kongresu.
 3. W przypadku braku quorum na Kongresie, o którym mowa w § 49 oraz § 50 ust. 2., Kongres zostaje zwołany ponownie w II terminie i jego posiedzenie uważane jest za ważne bez względu na liczbę obecnych na nim członków. II termin nie może przypaść wcześniej, niż dwa tygodnie – po pierwszym.
 4. Kongres w uchwale o likwidacji Partii wskazuje likwidatorów Partii i określa przeznaczenie środków finansowych i majątku Partii pozostałych po likwidacji.

 

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

 • 51
 1. Osoby podpisujące zgłoszenie Partii do ewidencji Partii politycznych są Założycielami Partii.
 2. Do czasu wyboru władz statutowych Partii na Kongresie Założycielskim Partii, osobami uprawnionymi do reprezentowania Partii na zewnątrz oraz do zaciągania w jej imieniu zobowiązań finansowych jest co najmniej dwóch Członków Założycieli działających łącznie.
 3. Zgromadzenie ogólne Założycieli Partii uchwala Statut Partii oraz wprowadza do niego zmiany, w szczególności o ile zażąda tego sąd prowadzący ewidencję partii politycznych.
 4. Uchwały Zgromadzenia ogólnego Założycieli Partii podejmowane są na posiedzeniu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych, pod warunkiem prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu wszystkich Założycieli Partii.
 5. Założyciele Partii stają się członkami Partii z chwilą podjęcia uchwały o jej założeniu.

 

 • 52
 1. Zgromadzenie ogólne Założycieli Partii wybiera ze swego grona Prezesa Partii.
 2. Zgromadzenie ogólne Założycieli Partii wybiera ze swego grona, Wiceprezesów oraz Skarbnika, którzy są jednocześnie członkami Prezydium Zarządu Krajowego. Liczbę Wiceprezesów w przedziale od 1-2 określa Prezes.
 3. Zgromadzenie ogólne Założycieli Partii wybiera pozostałych członków Zarządu Krajowego i określa liczbę tych członków w przedziale od 4-12.
 4. Zgromadzenie ogólne Założycieli Partii wybiera Komisję Rewizyjną w liczbie 3 członków. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością 2/3 głosów.
 5. Zarząd Krajowy, na wniosek Prezesa Partii, wybiera ze swego grona, Sekretarza Krajowego Partii oraz Skarbnika Krajowego Partii.

 

 • 53
 1. Prezydium Zarządu Krajowego pełni funkcję Rady Krajowej oraz Sądu Partyjnego, wykonując ich kompetencje.
 2. Prezydium Zarządu Krajowego określa strukturę terytorialną i organizacyjną Partii uwzględniając podział administracyjny kraju oraz podział na okręgi wyborcze do Sejmu i Senatu.

 

 • 54

Prezydium Zarządu Krajowego wykonuje kompetencje niezastrzeżone dla innych władz, w szczególności podejmuje działania niezbędne do utworzenia oraz ukonstytuowania się struktur i władz Partii.

 • 55
 1. Prezydium Zarządu Krajowego powołuje i odwołuje Prezesów Regionów.
 2. Prezesi Regionów pełnią funkcję Prezesa Zarządu Regionu oraz Zarządu Regionu, wykonując ich kompetencje.
 3. Prezydium Zarządu Krajowego powołuje i odwołuje Prezesów Okręgów. Prezesi Okręgów pełnią funkcję Zarządu Okręgu, Prezesa Zarządu Okręgu, Rady Okręgu oraz Zebrania Członków Okręgu, wykonując ich kompetencje.
 4. Do osób powoływanych na wyżej wymienione funkcje nie stosuje się § 7 pkt. 5 i 6 Statutu; osoby te zobowiązane są do złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej w terminie 30 dni od powołania.

 

 • 56

Prezesi, o których mowa w § 55 koordynują pracę odpowiednio struktur okręgowych oraz regionu oraz przygotowują i organizują Zebrania Członków Okręgu, których celem jest wybór władz okręgu i regionu Partii.

 

 • 57
 1. Kongres Założycielski Partii zostaje zwołany przez Prezesa Partii w trakcie roku kalendarzowego od daty dokonania wpisu Partii do ewidencji partii politycznych.
 2. Kongres Założycielski Partii odbywa się w terminie 3 miesięcy od dnia wydania zarządzenia o jego zwołaniu, w którym Prezes Partii wyznacza jego datę.
 3. Każdy członek Partii ma prawo do udziału w Kongresie Założycielskim Partii.

 

 • 58

Przepisy § 51-57 tracą moc z dniem otwarcia pierwszego posiedzenia Kongresu Partii.

 

 • 59

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.