1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Uchwały
  6. /
  7. Składki członkowskie

Wyciąg z zarządzenia Skarbnika Krajowego nr 1/2016
z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie sposobu opłacania składki członkowskiej, zasad zarządzania rachunkami bankowymi, zasad wydatkowania środków pochodzących ze składek przez Okręgi oraz zasad dokonywania darowizn na rzecz partii Nowa Nadzieja

Na podstawie §38 pkt 6 statutu partii Nowa Nadzieja zarządza się, co następuje:

§1 ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK

1. Składkę członkowską, ustaloną w ust. 1 uchwały Prezydium Zarządu Krajowego nr 4/2015 na kwotę dwudziestu złotych miesięcznie, każdy członek partii Nowa Nadzieja wpłaca na rachunek składek właściwego Okręgu partii Nowa Nadzieja. Wykaz numerów rachunków bankowych, które prowadzi się dla poszczególnych Okręgów, znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Składkę członkowską wpłaca się z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zgodnie z §8 ust. 1 statutu partii Nowa Nadzieja składkę, której opłacenie jest warunkiem przyjęcia w poczet członków Partii, wpłaca się z góry za okres nie mniej niż trzech miesięcy. Po upływie okresu, za który opłacono składkę, dalsze składki wpłaca się na zasadzie opisanej w ust. 2.

4. Zgodnie z §11 ust. 3 statutu partii Nowa Nadzieja składkę członkowską opłaca się przelewem z konta osobistego członka Partii, z zastrzeżeniem ust. 5. Wyjątki od tej zasady są dopuszczalne za pisemną zgodą Skarbnika Krajowego.

5. Dopuszcza się wpłacenie składki członkowskiej w imieniu małżonka pod warunkiem przekazania
do Biura Finansowego partii Nowa Nadzieja kopii dokumentu poświadczającego pozostawanie przez osobę wpłacającą w stosunku małżeństwa z osobą, w imieniu której dokonano wpłaty.

6. Składki na rzecz partii należy tytułować zgodnie z następującym wzorem: „Składka – imię
i nazwisko
, PESEL nr PESEL, zam. adres zamieszkania na terenie RP”; przykład:
Składka – Jan Kowalski, PESEL 85051512345, zam. Al. Jana Pawła II, 00-000 Warszawa”.

7. W razie, gdy tytuł wpłaty jest zbyt długi, jego elementy składowe można skrócić, jeśli nie uniemożliwi to odczytania danych istotnych (w szczególności skrócić można nazwy ulic i miast).

8. Składki wpłacone w sposób nieprawidłowy są zwracane wpłacającemu na jego koszt i traktowane jako niebyłe. Składkami wpłaconymi w sposób nieprawidłowy są wpłaty:

1) dokonane na poprawny rachunek bankowy, ale ze wskazaniem podmiotu innego niż partia Nowa Nadzieja,

2) dokonane z rachunku innego niż osobisty (w szczególności z rachunku prowadzonej działalności gospodarczej albo gospodarstwa rolnego),

3) dokonane w sposób inny niż przelewem, w szczególności nieprawidłowe są wpłaty dokonane
w urzędzie pocztowym,

4) w tytule których jako wpłacającego składkę wskazano osobę inną niż właściciel danego rachunku bankowego, z zastrzeżeniem ust. 5,

5) dokonane przez podmioty pośredniczące,

6) dokonane z rachunku bankowego prowadzonego przez bank zagraniczny,

7) w tytule których wskazano adres zamieszkania poza terenem RP, choćby z danych bankowych wynikało, że wpłacający zamieszkuje w Polsce.

9. Zgodnie z §11 ust. 4 statutu partii Nowa Nadzieja fakt nieopłacenia składek członkowskich za okres trzech miesięcy powoduje zawieszenie czynnego prawa wyborczego z mocy Statutu. Zawieszenie trwa począwszy od pierwszego dnia czwartego miesiąca, za który nie opłacono składki aż do ujawnienia
w centralnym rejestrze członków faktu uregulowania wszystkich zaległych składek.

10. Zgodnie z §10 ust. 1 pkt 2 statutu partii Nowa Nadzieja Sąd Partyjny może postanowić o skreśleniu
z listy członków partii członka, który zalega ze składkami członkowskimi za okres co najmniej sześciu miesięcy. Warunkiem ponownego przyjęcia do Partii osoby skreślonej z listy członków w trybie określonym w zdaniu pierwszym jest, niezależnie od warunku, o którym mowa w ust. 3, uregulowanie wszystkich zaległości wobec Partii powstałych przed skreśleniem z listy członków.

Jarosław Iwaszkiewicz
Skarbnik Krajowy
partii Nowa Nadzieja

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Skarbnika Krajowego nr 1/2016

Lista rachunków bankowych, na których gromadzone są środki poszczególnych Okręgów:

Okręg 1 (Legnica): 02 2490 0005 0000 4600 4890 7305

Okręg 2 (Wałbrzych): 03 2490 0005 0000 4600 4650 1299

Okręg 3 (Wrocław): 03 2490 0005 0000 4600 9628 3833

Okręg 4 (Bydgoszcz): 06 2490 0005 0000 4600 7276 8748

Okręg 5 (Toruń): 08 2490 0005 0000 4600 5732 2141

Okręg 6 (Lublin): 09 2490 0005 0000 4600 8864 9922

Okręg 7 (Chełm): 10 2490 0005 0000 4600 4434 7967

Okręg 8 (Zielona Góra): 10 2490 0005 0000 4600 6434 0831

Okręg 9 (Łódź): 10 2490 0005 0000 4600 6966 2057

Okręg 10 (Piotrków Trybunalski): 10 2490 0005 0000 4600 7155 2005

Okręg 11 (Sieradz): 11 2490 0005 0000 4600 5272 7294

Okręg 12 (Chrzanów): 11 2490 0005 0000 4600 8247 3314

Okręg 13 (Kraków): 15 2490 0005 0000 4600 2777 4748

Okręg 14 (Nowy Sącz): 15 2490 0005 0000 4600 7438 4218

Okręg 15 (Tarnów): 17 2490 0005 0000 4600 2750 2724

Okręg 16 (Płock): 17 2490 0005 0000 4600 6282 1588

Okręg 17 (Radom): 20 2490 0005 0000 4600 3906 7204

Okręg 18 (Siedlce): 30 2490 0005 0000 4600 5222 8469

Okręg 19 (Warszawa I): 35 2490 0005 0000 4600 7783 3760
(miasto na prawach powiatu: Warszawa)

Okręg 20 (Warszawa II): 36 2490 0005 0000 4600 2308 5293
(powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński)

Okręg 21 (Opole): 36 2490 0005 0000 4600 2503 0531

Okręg 22 (Krosno): 37 2490 0005 0000 4600 7840 4181

Okręg 23 (Rzeszów): 39 2490 0005 0000 4600 7731 3865

Okręg 24 (Białystok): 46 2490 0005 0000 4600 3019 0460

Okręg 25 (Gdańsk): 51 2490 0005 0000 4600 1935 5761

Okręg 26 (Gdynia): 59 2490 0005 0000 4600 3668 7189

Okręg 27 (Bielsko-Biała): 60 2490 0005 0000 4600 1375 6565

Okręg 28 (Częstochowa): 65 2490 0005 0000 4600 6577 5538

Okręg 29 (Gliwice): 65 2490 0005 0000 4600 9305 9892

Okręg 30 (Rybnik): 66 2490 0005 0000 4600 9005 5105

Okręg 31 (Katowice): 69 2490 0005 0000 4600 7894 5156

Okręg 32 (Sosnowiec): 71 2490 0005 0000 4600 9103 9274

Okręg 33 (Kielce): 72 2490 0005 0000 4600 9580 5836

Okręg 34 (Elbląg): 74 2490 0005 0000 4600 7454 7862

Okręg 35 (Olsztyn): 75 2490 0005 0000 4600 5960 3830

Okręg 36 (Kalisz): 76 2490 0005 0000 4600 9891 9270

Okręg 37 (Konin): 82 2490 0005 0000 4600 6861 7138

Okręg 38 (Piła): 85 2490 0005 0000 4600 2263 9666

Okręg 39 (Poznań): 93 2490 0005 0000 4600 4249 9496

Okręg 40 (Koszalin): 93 2490 0005 0000 4600 7204 7539

Okręg 41 (Szczecin): 96 2490 0005 0000 4600 5756 7325