Wyciąg z zarządzenia Skarbnika Krajowego nr 1/2016
z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie sposobu opłacania składki członkowskiej, zasad zarządzania rachunkami bankowymi, zasad wydatkowania środków pochodzących ze składek przez Okręgi oraz zasad dokonywania darowizn na rzecz partii KORWiN

Na podstawie §38 pkt 6 statutu partii KORWiN zarządza się, co następuje:

§1 ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK

1. Składkę członkowską, ustaloną w ust. 1 uchwały Prezydium Zarządu Krajowego nr 4/2015 na kwotę dwudziestu złotych miesięcznie, każdy członek partii KORWiN wpłaca na rachunek składek właściwego Okręgu partii KORWiN. Wykaz numerów rachunków bankowych, które prowadzi się dla poszczególnych Okręgów, znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Składkę członkowską wpłaca się z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zgodnie z §8 ust. 1 statutu partii KORWiN składkę, której opłacenie jest warunkiem przyjęcia
w poczet członków Partii, wpłaca się z góry za okres nie mniej niż trzech miesięcy. Po upływie okresu, za który opłacono składkę, dalsze składki wpłaca się na zasadzie opisanej w ust. 2.

4. Zgodnie z §11 ust. 3 statutu partii KORWiN składkę członkowską opłaca się przelewem z konta osobistego członka Partii, z zastrzeżeniem ust. 5. Wyjątki od tej zasady są dopuszczalne za pisemną zgodą Skarbnika Krajowego.

5. Dopuszcza się wpłacenie składki członkowskiej w imieniu małżonka pod warunkiem przekazania
do Biura Finansowego partii KORWiN kopii dokumentu poświadczającego pozostawanie przez osobę wpłacającą w stosunku małżeństwa z osobą, w imieniu której dokonano wpłaty.

6. Składki na rzecz partii należy tytułować zgodnie z następującym wzorem: „Składka – imię
i nazwisko
, PESEL nr PESEL, zam. adres zamieszkania na terenie RP”; przykład:
Składka – Jan Kowalski, PESEL 85051512345, zam. Al. Jana Pawła II, 00-000 Warszawa”.

7. W razie, gdy tytuł wpłaty jest zbyt długi, jego elementy składowe można skrócić, jeśli nie uniemożliwi to odczytania danych istotnych (w szczególności skrócić można nazwy ulic i miast).

8. Składki wpłacone w sposób nieprawidłowy są zwracane wpłacającemu na jego koszt i traktowane jako niebyłe. Składkami wpłaconymi w sposób nieprawidłowy są wpłaty:

1) dokonane na poprawny rachunek bankowy, ale ze wskazaniem podmiotu innego niż partia KORWiN,

2) dokonane z rachunku innego niż osobisty (w szczególności z rachunku prowadzonej działalności gospodarczej albo gospodarstwa rolnego),

3) dokonane w sposób inny niż przelewem, w szczególności nieprawidłowe są wpłaty dokonane
w urzędzie pocztowym,

4) w tytule których jako wpłacającego składkę wskazano osobę inną niż właściciel danego rachunku bankowego, z zastrzeżeniem ust. 5,

5) dokonane przez podmioty pośredniczące,

6) dokonane z rachunku bankowego prowadzonego przez bank zagraniczny,

7) w tytule których wskazano adres zamieszkania poza terenem RP, choćby z danych bankowych wynikało, że wpłacający zamieszkuje w Polsce.

9. Zgodnie z §11 ust. 4 statutu partii KORWiN fakt nieopłacenia składek członkowskich za okres trzech miesięcy powoduje zawieszenie czynnego prawa wyborczego z mocy Statutu. Zawieszenie trwa począwszy od pierwszego dnia czwartego miesiąca, za który nie opłacono składki aż do ujawnienia
w centralnym rejestrze członków faktu uregulowania wszystkich zaległych składek.

10. Zgodnie z §10 ust. 1 pkt 2 statutu partii KORWiN Sąd Partyjny może postanowić o skreśleniu
z listy członków partii członka, który zalega ze składkami członkowskimi za okres co najmniej sześciu miesięcy. Warunkiem ponownego przyjęcia do Partii osoby skreślonej z listy członków w trybie określonym w zdaniu pierwszym jest, niezależnie od warunku, o którym mowa w ust. 3, uregulowanie wszystkich zaległości wobec Partii powstałych przed skreśleniem z listy członków.

Jarosław Iwaszkiewicz
Skarbnik Krajowy
partii KORWiN

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Skarbnika Krajowego nr 1/2015

Lista rachunków bankowych, na których gromadzone są środki poszczególnych Okręgów:

Okręg 1 (Legnica): 02 2490 0005 0000 4600 4890 7305

Okręg 2 (Wałbrzych): 03 2490 0005 0000 4600 4650 1299

Okręg 3 (Wrocław): 03 2490 0005 0000 4600 9628 3833

Okręg 4 (Bydgoszcz): 06 2490 0005 0000 4600 7276 8748

Okręg 5 (Toruń): 08 2490 0005 0000 4600 5732 2141

Okręg 6 (Lublin): 09 2490 0005 0000 4600 8864 9922

Okręg 7 (Chełm): 10 2490 0005 0000 4600 4434 7967

Okręg 8 (Zielona Góra): 10 2490 0005 0000 4600 6434 0831

Okręg 9 (Łódź): 10 2490 0005 0000 4600 6966 2057

Okręg 10 (Piotrków Trybunalski): 10 2490 0005 0000 4600 7155 2005

Okręg 11 (Sieradz): 11 2490 0005 0000 4600 5272 7294

Okręg 12 (Chrzanów): 11 2490 0005 0000 4600 8247 3314

Okręg 13 (Kraków): 15 2490 0005 0000 4600 2777 4748

Okręg 14 (Nowy Sącz): 15 2490 0005 0000 4600 7438 4218

Okręg 15 (Tarnów): 17 2490 0005 0000 4600 2750 2724

Okręg 16 (Płock): 17 2490 0005 0000 4600 6282 1588

Okręg 17 (Radom): 20 2490 0005 0000 4600 3906 7204

Okręg 18 (Siedlce): 30 2490 0005 0000 4600 5222 8469

Okręg 19 (Warszawa I): 35 2490 0005 0000 4600 7783 3760
(miasto na prawach powiatu: Warszawa)

Okręg 20 (Warszawa II): 36 2490 0005 0000 4600 2308 5293
(powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński)

Okręg 21 (Opole): 36 2490 0005 0000 4600 2503 0531

Okręg 22 (Krosno): 37 2490 0005 0000 4600 7840 4181

Okręg 23 (Rzeszów): 39 2490 0005 0000 4600 7731 3865

Okręg 24 (Białystok): 46 2490 0005 0000 4600 3019 0460

Okręg 25 (Gdańsk): 51 2490 0005 0000 4600 1935 5761

Okręg 26 (Gdynia): 59 2490 0005 0000 4600 3668 7189

Okręg 27 (Bielsko-Biała): 60 2490 0005 0000 4600 1375 6565

Okręg 28 (Częstochowa): 65 2490 0005 0000 4600 6577 5538

Okręg 29 (Gliwice): 65 2490 0005 0000 4600 9305 9892

Okręg 30 (Rybnik): 66 2490 0005 0000 4600 9005 5105

Okręg 31 (Katowice): 69 2490 0005 0000 4600 7894 5156

Okręg 32 (Sosnowiec): 71 2490 0005 0000 4600 9103 9274

Okręg 33 (Kielce): 72 2490 0005 0000 4600 9580 5836

Okręg 34 (Elbląg): 74 2490 0005 0000 4600 7454 7862

Okręg 35 (Olsztyn): 75 2490 0005 0000 4600 5960 3830

Okręg 36 (Kalisz): 76 2490 0005 0000 4600 9891 9270

Okręg 37 (Konin): 82 2490 0005 0000 4600 6861 7138

Okręg 38 (Piła): 85 2490 0005 0000 4600 2263 9666

Okręg 39 (Poznań): 93 2490 0005 0000 4600 4249 9496

Okręg 40 (Koszalin): 93 2490 0005 0000 4600 7204 7539

Okręg 41 (Szczecin): 96 2490 0005 0000 4600 5756 7325