DEKLARACJA IDEOWA PARTII KORWiN

KORWiN jest partią konserwatywno-liberalną, dążącą do rekonstrukcji w Polsce cywilizacji łacińskiej, która wyrasta z greckiego umiłowania prawdy i piękna, rzymskich zasad prawa i praworządności oraz etyki chrześcijańskiej. Partia KORWiN całkowicie odrzuca socjalizm oraz zasadę tzw. sprawiedliwości społecznej, która jest sprzeczna z wyżej wymienionymi wartościami. Jako Partia KORWiN wierzymy, że dzięki wspólnym wysiłkom ugrupowań wolnościowych zdołamy naprawić nasze państwo.

W odróżnieniu od komunistów nie uznajemy praw kolektywów. Istnieją tylko jednostki, rodziny, narody – i państwo, które powinno zapewniać im warunki swobodnego rozwoju.

Wierzymy, że najlepsze warunki rozwoju stwarza im życie wedle wartości cywilizacji łacińskiej.

I. CZŁOWIEK

Za najwyższe wartości uznajemy WOLNOŚĆ, WŁASNOŚĆ i SPRAWIEDLIWOŚĆ.

  1. Uważamy, że każdy człowiek rodzi się i pozostaje wolny. Jego wolność ograniczona jest jedynie wolnością innych ludzi. Wolność każdego człowieka wiąże się z odpowiedzialnością za własny los, dlatego wyznajemy fundamentalną zasadę volenti non fit iniuria (z łac.: chcącemu nie dzieje się krzywda).
  2. Niezbywalnym prawem wolnego człowieka jest prawo nienaruszalnej własności. Poprzez pojęcie własności rozumiemy własność absolutną, która – w odróżnieniu od własności ułomnej – nie jest zależna od demokratycznej woli większości, rządów ani państwa. W przypadkach naruszenia tej zasady właścicielowi winna przysługiwać kompensata wyższa niż rynkowa wartość własności.
  3. Sprawiedliwość rozumiemy jako nadrzędność Prawa nad władzą ustawodawczą i wykonawczą. Praw powinno być mało, winny być proste i zrozumiałe, wypływać z prawa naturalnego i chronić jednostkę przed pokrzywdzeniem przez instytucje państwowe i inne jednostki. W pozostałych przypadkach powinien obowiązywać zdrowy rozsądek. Każdy powinien być pewien, że zostanie potraktowany sprawiedliwie.
  4. Będziemy dbać o przywrócenie innych zasad naszej cywilizacji, w pierwszym rzędzie: Honoru, Prawdy i Tradycji.

II. RODZINA

Rodzina jest środowiskiem, w którym człowiek dojrzewa emocjonalnie i rozwija swój kodeks moralny. Tu selekcjonują się podstawowe wartości. W związku z tym za niepodważalne uważamy prawo rodziców do decydowania o losie swoich dzieci, do wychowywania ich według własnych przekonań i światopoglądu.

III. NARÓD

Jesteśmy partią narodową w tym sensie, że uznajemy prawo każdego do życia zgodnie ze swoimi narodowymi przekonaniami. Naród to nasi przodkowie, współczesne społeczeństwo i nasi potomkowie. Nie uznajemy praw „społeczeństwa” do niszczenia tradycji narodowych i życia kosztem przyszłych pokoleń narodu. Nie zgadzamy się na sztuczne sprowadzanie do naszego kraju przedstawicieli innych narodów.

IV. PAŃSTWO

Chcemy państwa silnego – ale tylko w zakresie mu przeznaczonym. Uważamy, że rola państwa powinna się sprowadzać do pilnowania i przestrzegania zasad naszej cywilizacji, w szczególności do ochrony jednostki ludzkiej wobec wszelkich prób naruszenia jej przyrodzonych praw do wolności, własności, sprawiedliwości. W myśl maksymy Jana Zamoyskiego: „Po to nam państwo, byśmy wolności zażywali”, opowiadamy się za silnym, sprawnym i suwerennym państwem minimum. Odrzucamy jakiekolwiek przejawy państwowego interwencjonizmu i etatyzmu – zarówno w sferze rynkowej, jak i społecznej. Dlatego uważamy za konieczną likwidację zasady „sprawiedliwości społecznej”. Zadania państwa – w myśl starożytnej zasady pomocniczości – powinny ograniczać się do takich, które nie mogą być realizowane na szczeblach niższych: jednostki, rodziny i lokalnego samorządu. Państwo musi wrócić do pełnienia swoich elementarnych funkcji, jakimi są: ochrona kraju przed wrogiem wewnętrznym i zewnętrznym.

V. SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA

Silny, autonomiczny samorząd lokalny winien zapewniać to, czego nie mogą zrobić jednostki i rodziny – i przejąć większość kompetencji obecnego aparatu państwowego. Mieszkańcy powinni mieć możliwość decydowania o kształtowaniu swojej ziemi w myśl zasad Konstytucji 3 Maja, czyli proporcjonalnie do posiadanych w niej nieruchomości.

VI. PODATKI

Państwo i samorządy powinny utrzymywać się z podatków. Podatki winny być wydawane na cel, na który zostały nałożone. Podatki powinny być zbierane lokalnie, tylko niezbędna część przekazywana wyżej. Odrzucamy opodatkowanie pracy i obrotu. Środki powinny pochodzić z podatków majątkowych i zryczałtowanych podatków osobistych, emisyjnego (nie wyższego niż stopa wzrostu gospodarczego) oraz przejściowo: VATu i sprzedaży surowców należących do państwa.

VII. GOSPODARKA

Odrzucamy wszelką interwencję w wolny rynek, na którym decyzje podejmują dziesiątki tysięcy przedsiębiorców i miliony konsumentów. Uznajemy zasadę, że każdy jest kowalem swojego losu. Odrzucamy jakąkolwiek przymusową redystrybucję dóbr. W naszym przekonaniu przyniesie to szybki wzrost gospodarczy i trwały dobrobyt . W tym celu należy znieść bariery prawne hamujące działalność gospodarcza, którą powinny prowadzić jednostki i ich spółki. Kategorycznie odrzucamy prowadzenie działalności gospodarczej przez państwo, włączając w to służbę zdrowia i edukację. W przyszłości chcemy by zasoby naturalne stały się prywatne. Będziemy dążyli do oparcia o walutę niezależną od państwa. Jesteśmy również przekonani o konieczności ustanowienia prawnego zakazu zadłużania państwa i samorządów.

= = =

Wierzymy, że możemy wygrać walkę o najważniejsze dla nas wartości: wolność, własność i sprawiedliwość. Tylko wspólnie zdołamy naprawić nasze państwo, uzdrowić jego gospodarkę i uwolnić ogromny potencjał naszego Narodu. Musimy to osiągnąć, zanim do naszych granic dotrą forpoczty obcej nam cywilizacji. To trudne zadanie, ale ciężką pracą możemy osiągnąć wielkie cele, a w przyszłości tworzyć społeczny, gospodarczy, kulturowy i polityczny model Polski, która stanie się dumą dla przyszłych pokoleń i wzorem dla innych krajów Europy.