1. Home
  2. /
  3. Deklaracja ideowa
najbardziej wolnościowa partia w Polsce!

Deklaracja ideowa

NN_Ikona_13

1. Volenti non fit iniuria

Uważamy, że każdy człowiek rodzi się i pozostaje wolny. Jego wolność ograniczona jest jedynie wolnością innych ludzi. Wolność każdego człowieka wiąże się z odpowiedzialnością za własny los, dlatego wyznajemy fundamentalną zasadę volenti non fit iniuria (z łac.: chcącemu nie dzieje się krzywda).

NN_Ikona_2

2. Liberalizm, wolność, prawo

Partia Nowa Nadzieja jest frakcją konserwatywno-liberalną, dążącą do rekonstrukcji w Polsce cywilizacji łacińskiej, która wyrasta z greckiego umiłowania prawdy i piękna, rzymskich zasad prawa i praworządności oraz etyki chrześcijańskiej. Partia Nowa Nadzieja całkowicie odrzuca socjalizm oraz zasadę tzw. sprawiedliwości społecznej, która jest sprzeczna z wyżej wymienionymi wartościami. Jako partia Nowa Nadzieja wierzymy, że dzięki wspólnym wysiłkom ugrupowań wolnościowych zdołamy naprawić nasze państwo.

NN_Ikona_3

3. Prawo własności absolutnej

Niezbywalnym prawem wolnego człowieka jest prawo nienaruszalnej własności. Poprzez pojęcie własności rozumiemy własność absolutną, która – w odróżnieniu od własności ułomnej – nie jest zależna od demokratycznej woli większości, rządów ani państwa. W przypadkach naruszenia tej zasady właścicielowi winna przysługiwać kompensata wyższa, niż rynkowa wartość własności.

NN_Ikona_4

4. Sprawiedliwe sądy i proste prawo

Sprawiedliwość rozumiemy jako nadrzędność Prawa nad władzą ustawodawczą i wykonawczą. Praw powinno być mało, winny być proste i zrozumiałe, wypływać z prawa naturalnego i chronić jednostkę przed pokrzywdzeniem przez instytucje państwowe i inne jednostki. W pozostałych przypadkach powinien obowiązywać zdrowy rozsądek. Każdy powinien być pewien, że zostanie potraktowany sprawiedliwie.

NN_Ikona_5

5. Rodzina podstawą społeczeństwa

Rodzina jest środowiskiem, w którym człowiek dojrzewa emocjonalnie i rozwija swój kodeks moralny. Tu selekcjonują się podstawowe wartości. W związku z tym za niepodważalne uważamy prawo rodziców do decydowania o losie swoich dzieci, do wychowywania ich według własnych przekonań i światopoglądu.

NN_Ikona_6

6. Myślimy o przyszłości

Jesteśmy partią narodową w tym sensie, że uznajemy prawo każdego do życia zgodnie ze swoimi narodowymi przekonaniami. Naród – to nasi przodkowie, chwilowe społeczeństwo, i nasi potomkowie. Nie uznajemy praw „społeczeństwa” do niszczenia tradycji narodowych i życia kosztem przyszłych pokoleń narodu. Nie zgadzamy się na sztuczne sprowadzanie do naszego kraju przedstawicieli innych narodów.

NN_Ikona_7

7. Państwo minimum

Chcemy państwa silnego – ale tylko w zakresie mu przeznaczonym. Uważamy, że rola państwa powinna się sprowadzać do pilnowania przestrzegania zasad naszej cywilizacji, w szczególności do ochrony jednostki ludzkiej wobec wszelkich prób naruszenia jej przyrodzonych praw do wolności, własności, sprawiedliwości. W myśl maksymy Jana Zamoyskiego: Po to nam państwo, byśmy wolności zażywali, opowiadamy się za silnym, sprawnym i suwerennym państwem minimum.

NN_Ikona_12

8. Wolność gospodarcza i osobista

Odrzucamy jakiekolwiek przejawy państwowego interwencjonizmu i etatyzmu – zarówno w sferze rynkowej, jak i w sferze społecznej. Dlatego uważamy za konieczną likwidację zasady „sprawiedliwości społecznej”. Zadania państwa – w myśl starożytnej zasady pomocniczości – powinny ograniczać się do takich, które nie mogą być realizowane na szczeblach niższych: jednostki, rodziny i lokalnego samorządu. Państwo musi wrócić do pełnienia swoich elementarnych funkcji, jakimi są ochrona kraju przed wrogiem wewnętrznym i zewnętrznym.

NN_Ikona_9

9. Silny i autonomiczny samorząd

Silny, autonomiczny samorząd lokalny winien zapewniać to, czego nie mogą zrobić jednostki i rodziny. Powinien przejąć większość kompetencji obecnego aparatu państwowego. Mieszkańcy powinni mieć możliwość decydowania o kształtowaniu swojej ziemi w myśl zasad Konstytucji 3 Maja, czyli proporcjonalnie do posiadanych w niej nieruchomości.

NN_Ikona_10

10. Proste i niskie podatki

Państwo i samorządy powinny utrzymywać się z podatków. Podatki winny być wydawane na cel, na który zostały nałożone. Podatki powinny być zbierane lokalnie, tylko niezbędna część przekazywana wyżej. Odrzucamy opodatkowanie pracy i obrotu. Środki powinny pochodzić z podatków majątkowych i zryczałtowanych podatków osobistych, emisyjnego (nie wyższego niż stopa wzrostu gospodarczego) oraz przejściowo: VATu i sprzedaży surowców należących do państwa.

NN_Ikona_1

11. Wolny rynek

Odrzucamy wszelką interwencję w wolny rynek, na którym decyzje podejmują dziesiątki tysięcy przedsiębiorców i miliony konsumentów. Uznajemy zasadę, że każdy jest kowalem swojego losu. Odrzucamy jakąkolwiek przymusową redystrybucję dóbr. W naszym przekonaniu przyniesie to szybki wzrost gospodarczy i trwały dobrobyt.

NN_Ikona_11

12. Prywatna działalność gospodarcza

Kategorycznie odrzucamy prowadzenie działalności gospodarczej przez państwo, włączając w to ochronę zdrowia i edukację. Polski złoty powinien być oparty na parytecie złota, a jego istnienie nie powinno wykluczać innych walut. Jesteśmy również przekonani o konieczności ustanowienia prawnego zakazu zadłużania państwa i samorządów.

Zgadzasz się z naszą deklaracją ideową?

Nie bądź bierny! Dołącz do nas!