Deklaracja ideowa

1. Volenti non fit iniuria

Uważamy, że każdy człowiek rodzi się i pozostaje wolny. Jego wolność ograniczona jest jedynie wolnością innych ludzi. Wolność każdego człowieka wiąże się z odpowiedzialnością za własny los, dlatego wyznajemy fundamentalną zasadę volenti non fit iniuria (z łac.: chcącemu nie dzieje się krzywda).

2. Liberalizm, wolność, prawo

Partia Nowa Nadzieja jest frakcją konserwatywno-liberalną, dążącą do rekonstrukcji w Polsce cywilizacji łacińskiej, która wyrasta z greckiego umiłowania prawdy i piękna, rzymskich zasad prawa i praworządności oraz etyki chrześcijańskiej. Partia Nowa Nadzieja całkowicie odrzuca socjalizm oraz zasadę tzw. sprawiedliwości społecznej, która jest sprzeczna z wyżej wymienionymi wartościami. Jako partia Nowa Nadzieja wierzymy, że dzięki wspólnym wysiłkom ugrupowań wolnościowych zdołamy naprawić nasze państwo.

3. Prawo własności absolutnej

Niezbywalnym prawem wolnego człowieka jest prawo nienaruszalnej własności. Poprzez pojęcie własności rozumiemy własność absolutną, która – w odróżnieniu od własności ułomnej – nie jest zależna od demokratycznej woli większości, rządów ani państwa. W przypadkach naruszenia tej zasady właścicielowi winna przysługiwać kompensata wyższa, niż rynkowa wartość własności.

4. Sprawiedliwe sądy i proste prawo

Sprawiedliwość rozumiemy jako nadrzędność Prawa nad władzą ustawodawczą i wykonawczą. Praw powinno być mało, winny być proste
i zrozumiałe, wypływać z prawa naturalnego i chronić jednostkę przed pokrzywdzeniem przez instytucje państwowe i inne jednostki. W pozostałych przypadkach powinien obowiązywać zdrowy rozsądek. Każdy powinien być pewien, że zostanie potraktowany sprawiedliwie.

5. Rodzina podstawą społeczeństwa

Rodzina jest środowiskiem, w którym człowiek dojrzewa emocjonalnie i rozwija swój kodeks moralny. Tu selekcjonują się podstawowe wartości. W związku z tym za niepodważalne uważamy prawo rodziców do decydowania o losie swoich dzieci, do wychowywania ich według własnych przekonań i światopoglądu.

6. Myślimy o przyszłości

Jesteśmy partią narodową w tym sensie, że uznajemy prawo każdego do życia zgodnie ze swoimi narodowymi przekonaniami. Naród – to nasi przodkowie, chwilowe społeczeństwo, i nasi potomkowie. Nie uznajemy praw „społeczeństwa” do niszczenia tradycji narodowych i życia kosztem przyszłych pokoleń narodu. Nie zgadzamy się na sztuczne sprowadzanie do naszego kraju przedstawicieli innych narodów.

7. Państwo minimum

Chcemy państwa silnego – ale tylko w zakresie mu przeznaczonym. Uważamy, że rola państwa powinna się sprowadzać do pilnowania przestrzegania zasad naszej cywilizacji, w szczególności do ochrony jednostki ludzkiej wobec wszelkich prób naruszenia jej przyrodzonych praw do wolności, własności, sprawiedliwości. W myśl maksymy Jana Zamoyskiego: Po to nam państwo, byśmy wolności zażywali, opowiadamy się za silnym, sprawnym i suwerennym państwem minimum.

8. Wolność gospodarcza i osobista

Odrzucamy jakiekolwiek przejawy państwowego interwencjonizmu i etatyzmu – zarówno w sferze rynkowej, jak i w sferze społecznej. Dlatego uważamy za konieczną likwidację zasady „sprawiedliwości społecznej”. Zadania państwa – w myśl starożytnej zasady pomocniczości – powinny ograniczać się do takich, które nie mogą być realizowane na szczeblach niższych: jednostki, rodziny i lokalnego samorządu. Państwo musi wrócić do pełnienia swoich elementarnych funkcji, jakimi są ochrona kraju przed wrogiem wewnętrznym i zewnętrznym.

9. Silny i autonomiczny samorząd

Silny, autonomiczny samorząd lokalny winien zapewniać to, czego nie mogą zrobić jednostki i rodziny. Powinien przejąć większość kompetencji obecnego aparatu państwowego. Mieszkańcy powinni mieć możliwość decydowania o kształtowaniu swojej ziemi w myśl zasad Konstytucji 3 Maja, czyli proporcjonalnie do posiadanych w niej nieruchomości.

10. Proste i niskie podatki

Państwo i samorządy powinny utrzymywać się z podatków. Podatki winny być wydawane na cel, na który zostały nałożone. Podatki powinny być zbierane lokalnie, tylko niezbędna część przekazywana wyżej. Odrzucamy opodatkowanie pracy i obrotu. Środki powinny pochodzić
z podatków majątkowych i zryczałtowanych podatków osobistych, emisyjnego (nie wyższego niż stopa wzrostu gospodarczego) oraz przejściowo: VATu i sprzedaży surowców należących do państwa.

11. Wolny rynek

Odrzucamy wszelką interwencję w wolny rynek, na którym decyzje podejmują dziesiątki tysięcy przedsiębiorców i miliony konsumentów. Uznajemy zasadę, że każdy jest kowalem swojego losu. Odrzucamy jakąkolwiek przymusową redystrybucję dóbr. W naszym przekonaniu przyniesie to szybki wzrost gospodarczy i trwały dobrobyt.

12. Prywatna działalność gospodarcza

Kategorycznie odrzucamy prowadzenie działalności gospodarczej przez państwo, włączając w to służbę zdrowia i edukację. Polski złoty powinien być oparty na parytecie złota, a jego istnienie nie powinno wykluczać innych walut. Jesteśmy również przekonani
o konieczności ustanowienia prawnego zakazu zadłużania państwa i samorządów.