1. Home
 2. /
 3. Regulamin MdW

Regulamin MdW

Regulamin Sekcji Młodzieżowej Partii KORWiN „Młodzi dla Wolności” 

I. Postanowienia ogólne 

 • 1

Regulamin Sekcji Młodzieżowej „Młodzi dla Wolności” – zwany dalej Regulaminem – oraz zmiany w nim dokonywane uchwalane są przez Prezydium Zarządu Krajowego Partii KORWiN.

II. Umocowanie prawne 

 • 2
 1. Sekcja Młodzieżowa „Młodzi dla Wolności” (dalej: Sekcja) – działa na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Krajowego Partii KORWiN z dn. 10.11.2019 i zgodnie z § 42 pkt 4 Statutu Partii politycznej „KORWIN: KOALICJA ODNOWY RZECZYPOSPOLITEJ WOLNOŚĆ I NADZIEJA” (dalej: Partia). 
 2. Sekcja działa w ramach Partii.

III. Cel powstania i działania 

 1. Celem działania Sekcji jest prowadzenie działań Partii w których uczestniczą młodzi członkowie i sympatycy Partii, a w szczególności formowanie intelektualne oraz organizacyjne młodych Polaków gotowych wziąć czynny udział w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym Polski w duchu wartości na rzecz których działa Partia. 
 2. Narzędziami do osiągnięcia powyższych celów są przede wszystkim: ujęcie w formy organizacyjne młodzieży utożsamiającej się z Deklaracją Ideową i Programem Partii; zdobywanie oraz propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych w sprawowaniu funkcji publicznych i zawodowych w społeczeństwie; kultywowanie wartości wypływających z norm i zasad cywilizacji łacińskiej i polskiej tradycji. 
 3. Działania organizacyjne nastawione są na uczciwe, przemyślane i skuteczne pozyskiwanie poparcia dla poglądów oraz projektów ustaw przedstawianych przez Partię, a także wszelkich podejmowanych przez nią inicjatyw w wymiarze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. 
 4. Władze Sekcji każdego szczebla dbają o to, by jej członkowie wstępowali do Partii. 

IV. Członkostwo 

 • 4
 1. Członkiem Sekcji może być każda osoba w wieku od 15 do 26 lat, która wypełniła deklarację członkowską i została przyjęta w poczet Członków Sekcji przez Prezesa Zarządu Okręgu Sekcji, jego zastępcę lub członka Zarządu Krajowego Sekcji. 
 2. Członkowie mają obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu Sekcji, a także aktywnego udziału w jej działalności. 
 3. Każdy członek Sekcji należy do określonego Okręgu wybranego przez niego, przy czym członek może należeć tylko do jednego Okręgu. 
 4. Członkowie mogą należeć do Kół Sekcji, przy czym można należeć tylko do jednego Koła. 
 5. Wymagane jest, by Członkowie reprezentowali Sekcję, a w swym postępowaniu kierowali się koleżeństwem, honorem oraz szacunkiem wobec wartości cywilizacji łacińskiej i polskiej tradycji. 
 6. Członek Sekcji może być jednocześnie członkiem Partii. 
 7. Członkostwo w Sekcji jest dobrowolne i nieodpłatne.
 1. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Sekcji decyduje właściwy miejscowo Prezes Zarządu Okręgu Sekcji lub jego zastępca w drodze uchwały podjętej w ciągu 14 dni od dnia złożenia deklaracji, o której mowa w § 4 pkt. 1 Regulaminu Sekcji. Uchwałę wraz z innymi dokumentami przekazuje się niezwłocznie Sekretarzowi Okręgowemu Sekcji w celu ich archiwizowania. Następnie Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu Okręgu Sekcji dokonuje wpisu nowo przyjętego członka do centralnego rejestru członków. Uchwałę wraz z kopią innych dokumentów Sekretarz Okręgu Sekcji, w terminie 14 dni od podjęcia uchwały, przesyła do Sekretarza Krajowego Sekcji. W przypadku niepowołania Sekretarza Okręgu Sekcji, Prezes Zarządu Okręgu Sekcji dokonuje w/w czynności samodzielnie. Decyzję o przyjęciu do Sekcji może także podjąć Członek Zarządu Krajowego Sekcji, w oparciu o w/w zasady. 
 2. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 1 doręcza się kandydatowi na członka Sekcji w ciągu 14 dni od jej podjęcia. W uchwale o przyjęciu do Sekcji określa się także przynależność członka do właściwego terytorialnie Okręgu Sekcji.
 3. W przypadku podjęcia przez Zarząd Okręgu Sekcji uchwały odmownej albo niepodjęcia jej we wskazanym w ust. 1 terminie kandydatowi przysługuje odwołanie bezpośrednio do Zarządu Krajowego Sekcji w terminie 14 dni od doręczenia mu odpisu uchwały albo upływu terminu na podjęcie uchwały. 
 4. Sekretarz Krajowy Sekcji gromadzi dokumentację osobową i prowadzi centralny rejestr członków Sekcji, pełniąc funkcję administratora danych, o którym mowa w odrębnych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 • 6
 1. Każdy członek Sekcji może zostać ukarany karą dyscyplinarną za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu, i uchwał wydanych na jego podstawie, a także za postępowanie sprzeczne z programem Partii lub za innego rodzaju działania na szkodę Partii lub Sekcji, zwane deliktami dyscyplinarnymi.
 2. Ukarać członka Sekcji za popełnienie deliktu dyscyplinarnego mogą:
  1. Zarządy Kół Sekcji dla członków właściwego koła,
  2. Zarządy Okręgów Sekcji dla członków właściwego Okręgu,
  3. Prezesi Regionów Sekcji dla członków właściwego Regionu,
  4. Rada, Zarząd Krajowy, Prezes.
 3. Wobec członka Sekcji mogą zostać zastosowane następujące kary dyscyplinarne:
  1. Upomnienie,
  2. Nagana,
  3. Odwołanie z pełnionej funkcji w Sekcji,
  4. Zawieszenie w prawach członka Partii na okres do 2 lat,
  5. Skreślenie z listy członków Sekcji.
 4. Kary dyscyplinarne wymierzane są w drodze postanowienia Zarządu właściwej jednostki organizacyjnej Sekcji.
 5. Kara dyscyplinarna zawieszenia w prawach członka Sekcji na okres do 2 lat wymierzona ostatecznym postanowieniem Zarządu Krajowego Sekcji powoduje utratę pełnionych w Sekcji funkcji.
 • 7
  Utrata członkostwa w Sekcji następuje w wyniku:
 1. Decyzji Zarządu Okręgu Sekcji, od której przysługuje odwołanie do Zarządu Krajowego Sekcji, rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych, 
 2. Decyzji Zarządu Krajowego Sekcji, 
 3. Złożenia przez Członka pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Okręgu Sekcji lub Zarządu Krajowego Sekcji, 
 4. Decyzji Prezesa Regionu Partii podejmowanej na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu Partii, 
 5. Usunięcia z Partii, o ile Członek Sekcji był członkiem Partii.

V. Struktura organizacyjna 

REGIONY

 • 8
 1. Nadrzędną jednostką organizacyjną Sekcji jest Region Sekcji, który odpowiada Regionom przyjętym w statucie Partii.
 2. Regiony Sekcji tworzy i znosi oraz zmienia ich zakres terytorialny Zarząd Krajowy Sekcji. 
 • 9

Organem Regionu Sekcji jest Prezes Regionu Sekcji powoływany przez Prezesa Sekcji.

 • 10

Prezes Regionu Sekcji:

 1. Odpowiada za funkcjonowanie Regionu Sekcji na danym terenie oraz za stały kontakt i współpracę z właściwym terytorialnie Zarządem Regionu Partii, Zarządami Okręgów Sekcji oraz Zarządem Krajowym Sekcji.
 2. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Sekcji oraz Zarządem Krajowym.
 3. Nadzoruje tworzenie struktur powołując prezesów okręgów.
 4. Nadzoruje weryfikację kandydatów na członków sekcji z zastrzeżeniem, że deklaracje powinny być rozpatrywany maksymalnie po upływie 30 dni od złożenia.
OKRĘGI 

 • 11
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Sekcji jest Okręg odpowiadający terytorialnie  okręgowi wyborczemu w wyborach do Sejmu. 
 2. Okręgi tworzy i znosi oraz zmienia ich zakres terytorialny Zarząd Krajowy Sekcji. 
 • 12
  Organami Okręgu Sekcji są:
 1. Prezes Zarządu Okręgu Sekcji 
 2. Zarząd Okręgu Sekcji – w skład którego wchodzą Prezes Zarządu Okręgu Sekcji oraz dobrani przez niego Sekretarz i dwóch Wiceprezesów
 3. Zebranie Członków Okręgu Sekcji – w skład którego wchodzą wszyscy członkowie Okręgu.
 • 13

Zebranie Członków Okręgu Sekcji ma charakter doradczy. Podczas obrad Prezes przedstawia wizję działania na najbliższy rok oraz składa sprawozdanie z dotychczasowej działalności Sekcji w Okręgu. 

 • 14
 1. Prezes Zarządu Okręgu Sekcji:
  1. Zwołuje z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz na rok, Zebranie Członków Okręgu Sekcji, a także proponuje porządek obrad, przewodniczy Zebraniu Członków Okręgu Sekcji i kieruje jego pracami;
  2. Kontaktuje się z kandydatami do sekcji w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji, o której mowa w § 4 pkt. 1 Regulaminu Sekcji;
  3. Powołuje lub rozwiązuje Koła Sekcji oraz jego Prezesa na terenie Okręgu Sekcji;
  4. Powołuje Zarząd Okręgu;
  5. Koordynuje pracę Kół Sekcji;
  6. Reprezentuje Sekcję i odpowiada za wizerunek Sekcji w Okręgu. 
  7. Odpowiada za kontakt z mediami;
  8. Wykonuje kompetencje określone Regulaminem, a także wydanymi na jego podstawie uchwałami;
  9. Obsługuje centralny rejestr członków w Okręgu Sekcji.
 2. Zarząd Okręgu Sekcji wykonuje kompetencje określone Regulaminem, a także wydanymi na jego podstawie uchwałami.
 3. Wiceprezes Zarządu Okręgu Sekcji: 
  1. Wspiera Prezesa Zarządu Okręgu Sekcji w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z regulaminu i uchwał podjętych przez organy Sekcji;
  2. Decyzją Prezesa Sekcji zastępuje Prezesa Zarządu Okręgu Sekcji w przypadku ustania jego członkostwa w Sekcji do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu Okręgu Sekcji;
  3. W przypadku nie zwołania przez Prezesa Zarządu Okręgu Sekcji posiedzenia Zebrania Członków Okręgu Sekcji w terminie, o którym mowa w ust. 1, posiedzenie ma prawo zwołać Wiceprezes Zarządu Okręgu Sekcji, w terminie 14 dni od dnia, w którym dane posiedzenie miało być zwołane. Jeżeli na tak zwołanym posiedzeniu prezes Zarządu Okręgu Sekcji nie jest obecny, obradom przewodniczy Wiceprezes który je zwołał. 
 4. Sekretarz Okręgu Sekcji:
  1. Wykonuje kompetencje określone Regulaminem a także wydanymi na jego podstawie uchwałami.
  2. Protokołuje posiedzenia organów Okręgu Sekcji.
  3. Archiwizuje dokumenty Okręgu Sekcji oraz kopie deklaracji członkowskich.
  4. Przygotowuje projekty uchwał organów Okręgu Sekcji.
  5. Przekazuje odpisy podjętych uchwał organów Okręgu Sekcji Sekretarzowi Krajowemu Sekcji w ciągu 14 dni od daty podjęcia i współpracuje z nim.
  6. W przypadku niepowołania Sekretarza Okręgu Sekcji, jego obowiązki wykonuje Prezes Zarządu Okręgu Sekcji.
 • 15
 1. Prezes Zarządu Okręgu Sekcji powoływany jest przez Zarząd Krajowy Sekcji na wniosek Prezesa Regionu Sekcji w konsultacji z Prezesem Zarządu Okręgu Partii lub przez samego Prezesa Zarządu Okręgu Partii w drodze uchwały. 
 2. Prezesa Zarządu Okręgu Sekcji odwołuje Zarząd Krajowy Sekcji na wniosek Prezesa Regionu Sekcji w drodze uchwały lub Prezes Regionu Partii na wniosek Prezesa właściwego terenowo Okręgu Partii. 


KOŁA

 • 16
 1. Na terenie Okręgów Sekcji mogą być tworzone Koła Sekcji odpowiadające terytorialnie gminom lub grupom gmin. 
 2. Koło Sekcji oraz Prezesa Koła Sekcji powołuje oraz znosi Prezes Zarządu Okręgu Sekcji, po uprzednim poinformowaniu Prezesa Zarządu właściwego terenowo Okręgu Partii, Prezesa Regionu Sekcji oraz Sekretarza Zarządu Krajowego Sekcji. 
 3. Koło Sekcji liczy co najmniej 3 członków.
 • 17
 1. Koła Sekcji podlegają Prezesom Zarządów Okręgów Sekcji na terenie których działają i Zarządowi Krajowemu Sekcji. 
 2. W jednej gminie może funkcjonować tylko jedno Koło Sekcji, z zastrzeżeniem ust. 3. 
 3. Na potrzeby tworzenia Kół Sekcji dzielnice m. st. Warszawy i (za zgodą Zarządu Krajowego Sekcji na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu Sekcji) innych metropolii traktuje się jak gminy.

 • 18 
 1. Prezes Koła Sekcji: 
  1. Odpowiada za funkcjonowanie Koła Sekcji na danym terenie oraz za stały kontakt i współpracę z właściwym terytorialnie Zarządem Okręgu Partii oraz Zarządem Okręgu Sekcji;
  2. Podejmuje uchwały o przyjęciu w poczet członków Koła Sekcji, powołaniu i  odwołaniu Sekretarza i Wiceprezesa.
 2. Sekretarz Koła Sekcji:
  1. Informuje członków Koła o spotkaniach i przeprowadzanych działaniach z odpowiednim wyprzedzeniem;
  2. Przygotowuje i organizuje materiały potrzebne do przeprowadzania bieżących działań;
  3. Kontaktuje się z mediami.
 3. Wiceprezesi Koła Sekcji wspierają Prezesa Koła Sekcji w wykonywaniu jego obowiązków  wynikających z regulaminu i uchwał podjętych przez organy Sekcji.
 • 18a
 1. Prezes Koła Sekcji w przypadku, gdy Koło liczy co najmniej 5 członków, może powołać w drodze uchwały, po konsultacji z Prezesem Zarządu Okręgu Sekcji, Sekretarza Koła Sekcji. 
 2. Prezes Koła Sekcji w przypadku, gdy koło liczy co najmniej 10 członków, może powołać w drodze uchwały, po konsultacji z Prezesem Zarządu Okręgu Partii Wiceprezesa Koła Sekcji. 
 3. Prezes Koła Sekcji w przypadku, gdy koło liczy co najmniej 25 członków, może powołać w drodze uchwały, po konsultacji z Prezesem Zarządu Okręgu Partii kolejnego Wiceprezesa Koła Sekcji.
 • 19

Rezygnacja z pełnionych funkcji w Okręgu lub Kole Sekcji musi być złożona na piśmie na ręce Sekretarza Krajowego Sekcji.

VI. Władze krajowe


 • 20

Władzami Krajowymi Sekcji są: Prezes Sekcji, Zarząd Krajowy Sekcji oraz Rada Sekcji. 

PREZES SEKCJI 

 • 21

Prezes Sekcji: 

 1. Kieruje bieżącą działalnością Sekcji; 
 2. Mianuje Koordynatorów projektów i zadań o charakterze ogólnopolskim; 
 3. Powołuje i odwołuje członków Zarządu Krajowego Sekcji, a także Sekretarza Krajowego i Skarbnika Krajowego Sekcji;
 4. Zwołuje z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz na rok, Zjazd Liderów Sekcji, a także proponuje porządek obrad, przewodniczy Zjazdowi Liderów Sekcji i kieruje jego pracami lub wyznacza spośród członków Zarządu osobę za to odpowiedzialną;
 5. W razie wystąpienia wakatów we władzach krajowych jak i lokalnych powołuje, spośród członków Sekcji, pełniących obowiązki do czasu uzupełnienia wakatów;
 6. Wykonuje kompetencje określone Regulaminem, a także wydanymi na jego podstawie uchwałami;
 7. Podejmuje decyzje w sprawach nieprzypisanych innym władzom Sekcji przez Regulamin;
 8. W celu zapewnienia kontaktu z mediami może powołać Rzecznika Prasowego Sekcji.
 • 22

Prezes Sekcji powoływany jest uchwałą Prezesa Partii. 

ZARZĄD KRAJOWY SEKCJI 

 • 23
 1. W skład Zarządu Krajowego Sekcji wchodzą: Prezes Sekcji, Sekretarz Krajowy Sekcji, Skarbnik Sekcji, do trzech Członków Zarządu Sekcji, Przewodniczący Rady Sekcji.
 2. W posiedzeniach Zarządu Krajowego Sekcji z głosem doradczym może uczestniczyć  Rzecznik Prasowy Sekcji, a także zaproszeni przez Prezesa Sekcji goście. 
 3. Posiedzenia Zarządu Krajowego Sekcji zwołuje Prezes Sekcji w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na miesiąc. 
 4. Zarząd Krajowy Sekcji wykonuje kompetencje określone Regulaminem, a także wydanymi na jego podstawie uchwałami, w szczególności: 
  1. Koordynuje ogólnopolską działalnością Sekcji, m. in. poprzez organizację akcji ogólnopolskich;
  2. Zajmuje się kontaktem z mediami w tym obsługą mediów społecznościowych Sekcji “Młodzi dla Wolności”;
  3. Wyznacza spośród siebie koordynatorów wojewódzkich Sekcji;
  4. Dba o wizerunek Sekcji na zewnątrz w skali ogólnopolskiej;
  5. Zajmuje się budżetem Sekcji; 
  6. Zajmuje się rozwiązywaniem sporów wewnątrz Sekcji;
  7. Uchwala zmiany Regulaminu Sekcji przesyłane następnie do Prezydium Partii w celu ich zatwierdzenia;
  8. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Partii udostępnia jej do wglądu wszelkie dokumenty związane z działalnością Sekcji; 
  9. Reprezentuje Sekcję na zewnątrz.
 5. Sekretarz Krajowy Sekcji: 
  1. Koordynuje i kontroluje działanie Okręgów i Kół Sekcji, m. in. poprzez informowanie o sprawach związanych z ich funkcjonowaniem Zarządu Krajowego Sekcji, a w nadzwyczajnych przypadkach do Prezesa Partii;
  2. Wykonuje kompetencje określone Regulaminem, a także wydanymi na jego podstawie uchwałami;
  3. Współpracuje ze strukturami Sekcji oraz uzyskuje od nich informacje na temat ich funkcjonowania;
  4. Zapewnia techniczne, lokalowe i personalne warunki funkcjonowania władz krajowych Sekcji oraz kontakt ze strukturami, o których mowa w ust. 5 pkt. 1, 
  5. Prowadzi i aktualizuje centralny rejestr członków Sekcji, 
  6. Protokołuje posiedzenia Zarządu Krajowego Sekcji oraz Zjazdu Liderów Sekcji, 
  7. Prowadzi ewidencję Kół Sekcji, 
  8. Archiwizuje uchwały podjęte przez Władze Krajowe oraz władze lokalne Sekcji;
  9. Gromadzi dokumentację osobową i prowadzi centralny rejestr członków Sekcji, pełniąc funkcję administratora danych, o którym mowa w odrębnych przepisach powszechnie obowiązującego prawa;
  10. Sekretarz Krajowy Sekcji może wykonywać kompetencję określoną w ust. 5 pkt. 7 za pomocą powołanych przez siebie Protokolantów Sekcji.
 6. Skarbnik Krajowy Sekcji wykonuje kompetencje określone Regulaminem, a także wydanymi na jego podstawie uchwałami, w szczególności zapewnia gromadzenie sprawozdań z działalności finansowej Sekcji oraz przekazuje je Komisji Rewizyjnej. Współpracuje również ze Skarbnikiem Partii w sprawach dot. budżetu Sekcji. 

RADA SEKCJI

 • 24
 1. W skład Rady Sekcji wchodzą Prezesi Regionów Sekcji
 2. Zakres kompetencji Rady reguluje osobny regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy Sekcji

ZJAZD LIDERÓW SEKCJI

 • 25
 1. Zjazd Liderów Sekcji zwołuje Prezes Sekcji zgodnie z § 21 pkt. 4. 
 2. Do udziału w Zjeździe Liderów Sekcji uprawnieni są członkowie Zarządu Krajowego Sekcji, Prezesi Regionów, Okręgów Sekcji, Rzecznik Prasowy Sekcji oraz zaproszeni przez Prezesa goście. 
 3. Zjazd Liderów ma charakter doradczy i ma na celu ustalenie planu działania na następny rok. 
 4. Podczas obrad Prezes Sekcji przedstawia wizję działania na najbliższy rok oraz składa sprawozdanie z dotychczasowej działalności Sekcji.

VII. Postanowienia końcowe

 • 26

Prezes Regionu Okręgu Sekcji zobowiązany jest na życzenie Zarządu Krajowego Sekcji przedstawić pełny raport z bieżącej i planowanej działalności Okręgu Sekcji. Planowane przejawy aktywności publicznej Sekcji powinny być każdorazowo przedstawiane Prezesowi odpowiedniego Okręgu Partii oraz przez niego zatwierdzane.

 • 27

W Okręgu Sekcji, gdzie powołanie Prezesa Zarządu Okręgu jest niemożliwe, jego obowiązki pełni Prezes Regionu, pod który podlega dany Okręg, do czasu powołania Prezesa Zarządu w danym Okręgu.